Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Vores børn fortjener grønne ambitioner

Alle forældre ønsker det bedste for deres børn. Det gør vi også. Derfor skal Danmark have en ny klimapolitik.
Af Ida Auken, Jens Joel (s), Søren Egge Rasmussen (EL), Christian Poll (Alternativet) og Pia Olsen Dyhr (SF) 
 
Har du bemærket det? Klimaet forandrer sig. Og vejret bliver både varmere og voldsommere.
 
En forsmag på den fremtid, der venter vores børn, hvis ikke vi får bremset klimaforandringerne.
 
Vores børn oplever allerede nu flere skybrud og vinterstorme, end vi gjorde, da vi var børn. Stormfloder, der tidligere forekom én gang hvert hundrede år - vil fremover forekomme hvert andet.
 
Alene siden 2010 har vi haft mindst tre såkaldte 100-års hændelser i Danmark.
 
Klimaforandringer ændrer vores hverdag.
 
Men også verden udenfor, som bliver markant mere ustabil og usikker.
 
Tørke og oversvømmelser vil gøre store områder af kloden ubeboelige. Op mod halvdelen af verdens befolkning vil i 2030 leve i områder med mangel på rent vand.
 
Klimaforandringerne vil igangsætte helt nye typer af konflikter og flygtningestrømme, der også vil påvirke Danmark.
 
Flere hundrede millioner mennesker vil være drevet på flugt som følge af klimaforandringerne i slutningen af dette århundrede.
 
Kort sagt: Klimaforandringerne begrænser kommende generationers mulighed for at leve et godt liv.
 
Vi mener, at de menneskeskabte klimaforandringer er den største politiske udfordring i vor tid. Vi er enige om rigtigt meget og om, at vi slet ikke gør nok i dag.
 
Og vi er enige med den amerikanske guvernør Jay Inslee, som sagde, at vi er »den første generation i verdenshistorien, der for alvor mærker klimaforandringerne, men samtidig den sidste generation, der kan gøre noget ved dem«. Den luksus vil vores børn ikke have.
 
Deres fremtid afhænger fuldstændig af vores handlinger. Gør vi for lidt - eller handler vi for sent - gør vi uoprettelig skade på de livsbetingelser, de skal leve deres liv under. Derfor skal vi handle. Nu.
 
Og skrue op - ikke ned - for ambitionerne i kampen mod klimaforandringerne.
 
Desværre har vi siden valget i 2015 været vidner til det stik modsatte.
 
Skriftende regeringer med Lars Løkke Rasmussen i spidsen har skruet dramatisk ned for Danmarks grønne ambitioner.
 
Grønne mål bliver droppet, og den grønne omstilling sat på pause. Og Danmark mister sin grønne førerposition internationalt.
 
Det nuværende politiske flertal står på alle punkter for i bedste fald grøn middelmådighed og til tider decideret tilbagegang.
 
Manglen på handling skader vores børns fremtidsudsigter. Derfor haster det med et kursskifte. Lykkes vi med at bringe en ny regering til magten efter næste valg, skal denne regering selvfølgelig føre en ny og ambitiøs klimapolitik.
 
En klimapolitik, der yder Danmarks fair bidrag til Parisaftalens mål. For vi vil ikke være generationen, der så passivt til.
 
Vi vil være generationen, der gjorde en forskel, mens tid var.
 
Vores mål er at skabe et grønt Danmark til vores børn og børnebørn. Det kræver en fundamentalt anden tilgang til den grønne omstilling end V-LA-K-regeringens.
 
Middelmådighed skal erstattes af ambitioner.
 
Tre principper vil være bærende for vores tilgang til den grønne omstilling.
 
Vi vil: Gå forrest frem for at være fodslæbende Da energikrisen i 1970' erne bankede på Danmarks dør, var en væsentlig del af vores svar en markant satsning på energibesparelser i form af især bedre isolering.
 
Det har siden vist sig at være en rigtig god idé. For det skabte grundlag for et samfund, der formår at blive rigere og grønnere - samtidig.
 
Vi har vist resten af verden, at det kan lade sig gøre at bekæmpe klimaudfordringerne, uden at det skader økonomien.
 
Tværtimod! Netop fordi vi er gået forrest i en omstilling, som alle verdens lande på et tidspunkt skal igennem, er verden kommet til os for at købe grønne løsninger. I 2016 udgjorde alene den grønne del af eksporten af energiteknologi 43 mia. kr.
 
Det skaber private arbejdspladser - i alle egne af Danmark. Under Løkkes ledelse har vi sat den udvikling over styr.
 
Det blev særlig tydeligt ved klimatopmødet i Paris, hvor regeringen modtog den lidet flatterende pris som ' dagens fossil' for at være det land, der gjorde sig mest negativt bemærket ved forhandlingerne.
 
Og regeringens målsætning om 50 pct. vedvarende energi i 2030 er også utilstrækkelig.
 
Det er helt afgørende, at vi får sat en stopper for middelmådigheden - og bragt Danmark tilbage på et ambitiøst spor i forhold til den grønne omstilling.
 
Også til gavn for dansk erhvervsliv. Vi skal igen turde have ambitioner på vores lands vegne.
 
Derfor vil vi føre en klimapolitik, der bringer Danmark tilbage forrest i feltet.
 
Satse langsigtet frem for kortsigtet Grønne investeringer har typisk en lang tidshorisont. For det tager tid at planlægge og opføre havvindmølleparker eller omstille energisystemet.
 
Derfor har vores erhvervsliv brug for at kunne foretage deres investeringer i et miljø med ambitiøse retningsgivende mål og stabile rammevilkår. Vores historisk brede og ambitiøse energiforlig fra 2012 er et mønstereksempel på, hvordan man skaber et sådant miljø.
 
Desværre skulle der gå mindre end to år, før Venstre trak i land. Og skabte usikkerhed om forligets fremtid ved at sende signaler om, at man ønskede en mindre ambitiøs aftale.
 
Og netop signaler såsom at droppe målsætningen om, at Danmark skal være fossilfrit, eller helt at undlade at sætte mål for klimaudslippet i 2030, det skaber usikkerhed.
 
Den nuværende regerings middelmådige og kortsigtede stop-go-politik skader både klima, erhvervsliv og forbrugere.
 
Derfor vil vi føre en klimapolitik baseret på langsigtede, ambitiøse - og så vidt muligt - brede politiske forlig.
 
Vende blikket mod verden frem for mod os selv Klimaforandringerne er en historisk stor udfordring. En udfordring, der truer hele kloden, Og derfor også en udfordring vi kun kan løse sammen.
 
Vi mener, at Danmark skal spille en aktiv rolle i at bremse verdens klimaforandringer.
 
Vi skylder vores børn at gøre, hvad vi kan.
 
Danmarks grønne indsats har isoleret set beskeden betydning for verdens samlede CO2-reduktion. Til gengæld har vores indsats enorm symbolsk og politisk vær di. For resten af verden har vi stået som et lysende eksempel på, at velfærd og grøn omstilling ikke er modsætninger.
 
Det erkender stadig flere af verdens lande - og de har skelet til Danmark for inspiration.
 
Derfor har Kina lyttet til os, når de laver deres 5-års energiplaner. Derfor er Danmark tidligere blevet hyldet for at føre verdens mest ambitiøse klimapolitik og samtidig have verdens bedste erhvervsklima.
 
Og derfor har vi været et forbillede for de globale klimaorganisationer. Det er vi stolte af.
 
For det viser, at når vi tør løfte blikket og være ambitiøse, så aftvinger det respekt og indflydelse verden over. Og så kan selv et lille land højt mod nord gøre en reel forskel.
 
Grøn middelmådighed bringer os ikke langt i den sammenhæng. Derfor vil vi føre en klimapolitik baseret på fælles internationale løsninger og med Danmark i front som grønt forbillede for resten af verden. Og så skal vi presse på for at hæve EU's ambitionsniveau, så EU igen kan tage lederskab i de globale klimaforhandlinger.
 
Vi vil føre en klimapolitik, der efterlader et grønnere Danmark til vores børn - end det, vi overtog fra vores forældre. Og med en klar kurs frem mod en energiforsyning, som er 100 pct. dækket af vedvarende energi senest i 2050.
 
Det kan vi kun, hvis vi erstatter middelmådighed med ambitioner. Og derfor ser vores plan for den grønne omstillings fremtid også helt anderledes ud end den nuværende regerings.
 
Først og fremmest vil vi skabe et nyt ambitiøst energiforlig for perioden 2020-2030.
 
Overskriften her skal være at få gjort den grønne omstilling af vores energisektor færdig - og samtidig få lagt spor ud til at omstille andre sektorer - især transport og landbrug.
 
Konkret mener vi, at et kommende energiforlig bl. a. skal indeholde følgende 10 forslag: 1. 100 pct. el fra vedvarende energi: Vi ønsker, at vores elektricitetsforbrug skal matches af el-produktionen fra vind, sol og anden vedvarende energi hurtigst muligt og gerne i 2030.
 
Alternativt et par år senere, hvis der for alvor kommer gang i elbiler og eldrevne varmepumper, og elforbruget derfor stiger markant.
 
2. Nye principper for anvendelse af biomasse: Målsætningen for vedvarende energi skal suppleres med principper for anvendelse af biomasse.
 
Brænde, træpiller og flis spiller en stigende rolle i vores energiforsyning og regnes i dag for vedvarende energi, men det er et mere kompliceret regnestykke end som så.
 
Hvis man f. eks. fælder en skov for at brænde den af, forøger man atmosfærens indhold af CO2 i mange år, indtil skoven er groet op igen. Hertil kommer, at alle former for afbrænding - hvad enten det er kul, gas, olie eller biomasse - giver andre miljø-og sundhedsmæssige problemer.
 
Vi ønsker nye mere bæredygtige principper for anvendelsen af biomasse, indtil den kan erstattes af anden vedvarende energi.
 
3. Udfas kul hurtigt: Vi vil først og fremmest fastholde den tidligere S-R-SF-regerings målsætning om, at kul skal være udfaset senest i 2030.
 
Dong har meldt ud, at de dropper kul senest i 2023. Dermed mangler kun to større værker.
 
Vi finder det særlig interessant, at man i Aalborg arbejder for at finde andre løsninger end at omstille Nordjyllandsværket til biomasse, som er den gængse løsning.
 
Vi vil gå i dialog med de to værker om afviklingen af deres kulforbrug.
 
4. Oliefyr skal udfases: Antallet af oliefyr er faldende, og man må ikke længere skifte et oliefyr ud med et nyt, hvis der er mulighed for tilslutning til gas-eller fjernvarmenettet.
 
Det er en fornuftig regel. Men der er også brug for initiativer, der sikrer, at vi får udfaset de sidste oliefyr - det kunne være, i takt med at varmepumper bliver billigere, mere effektive og økonomisk attraktive.
 
5. Naturgas skal erstattes af gas fra vedvarende energi: Gas bruges af mange til f. eks. individuel opvarmning. Gas bruges også til at producere el i perioder med spidsbelastning eller lav produktion fra vind og sol. I dag kommer gassen helt overvejende fra undergrunden, men den kan også fremstilles som vedvarende energi.
 
F. eks. som biogas fra spildevandsanlæg eller affaldsforarbejdning, men også ved at bruge grøn elektricitet til at fremstille brint, som igen kan bruges til at fremstille den slags gas, der bruges i gasfyr.
 
Vi vil have undersøgt, hvor meget grøn gas vi realistisk kan producere, og derefter vil vi udvikle en plan for, hvordan gasforbruget efterhånden kan tilpasses til denne mængde, så forbruget af klimabelastende naturgas kan afvikles.
 
Som en sidegevinst undgår vi dermed at blive afhængige af russisk naturgas, når Nordsøen ikke længere kan levere.
 
6. Mere fjernvarme: Fjernvarme er et godt alternativ til individuelle gasfyr.
 
Fjernvarme kommer aldrig til at dække hele landet, fordi den kræver en vis befolkningstæthed, men det er realistisk at øge dækningsgraden.
 
En hel del faktisk.
 
Samtidig vil vi sætte skub i den omlægning af fjernvarmen til vedvarende energi, som allerede er i gang: Flere og flere fjernvarmeværker er i gang med at udnytte solvarme og i et vist omfang varmepumper, og der er også perspektiver i at bruge varmt vand fra undergrunden - geotermi - i fjernvarmeforsyningen.
 
7. Spar på energien: Energibesparelser skal også fremover være en vigtig del af dansk energipolitik.
 
Regeringens Energikommission anbefaler faktisk at opprioritere indsatsen for energieffektivisering, og energibehovet i vores bygninger kan ifølge Dansk Byggeri reduceres markant.
 
Samtidig er der enorme energibesparelser ved at gå fra fossile brændstoffer til eldrevet transport.
 
Og erhvervslivet kan ifølge rapporter spare 30 pct. af energiforbruget med investeringer, der er tjent hjem på maks. 10 år. Dette potentiale skal udnyttes langt bedre, så vi samlet kan sænke Danmarks energiforbrug markant frem til 2050.
 
Dermed reducerer vi også behovet for at investere i anlæg til produktion af energi.
 
8. Mere el i transportsektoren: Det største problem herhjemme ligger i transportsektoren, hvor vi ikke har set noget fald i CO2-udslippet, tværtimod.
 
Der kommer stadig flere biler og mere trafik, og nu viser det sig, at bilerne slet ikke er blevet så brændselsøkonomiske, som producenterne har hævdet.
 
Regeringen har i to omgange sat registreringsafgiften ned på en måde, der gør de typisk mest forurenende biler billigere.
 
Samtidig blev der fra 2016 indført registreringsafgift på elbiler, hvilket viste sig at sætte elbilsalget i stå. Vi håber, at det kommer i gang igen med den reviderede aftale fra april, der ruller den seneste afgiftsstigning tilbage og introducerer en ny rabat afhængig af batteristørrelse.
 
I et nyt flertal vil vi gennemføre en mere langsigtet strategi for udrulning af elbiler i Danmark. Ligeledes er der brug for, at en stor del af vores busser bliver el-busser.
 
Også her trækker aprilaftalen i den rigtige retning med en forlængelse af den særligt lave elafgift til busser mv. - og også her er der brug for en langsigtet strategi.
 
9. Lagring af kulstof i jord og skov: Der er behov for at se nærmere på, om vi kan fremme nye dyrkningsmetoder i landbruget, så den nuværende store udledning af drivhusgasser fra selve dyrkningen af landbrugsjorden kan begrænses gennem større binding af kulstof i jorden.
 
Dette kan sammen med en væsentlig større skovudbredelse være metoder til at kombinere den grønne omstilling med lagring af kulstof.
 
10. Styrk forskning og innovation: Ny teknologi på energiområdet kan både bidrage til at billiggøre den grønne omstilling og samtidig give danske virksomheder bedre muligheder for at være helt i front på et globalt marked for grøn energiteknologi, der vil vokse markant.
 
Vi foreslår, at midlerne til energiforskning opprioriteres og i højere grad gøres flerårige, så der skabes større gennemsigtighed, og pengene kan anvendes bedre.
 
Alle forældre ønsker det bedste for deres børn. Det gør vi også. Derfor skal Danmark have en ny regering, så vi kan få en ny klimapolitik. Vores børn skal ikke nøjes med grøn middelmådighed. De fortjener grønne ambitioner.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik