Åbenhed og transparens om donationer

Det er afgørende vigtigt for Radikale Venstre, at der er transparens om pengestrømmene i dansk politik, så man aldrig kan købe sig til politisk indflydelse i det skjulte. I erkendelse af, at særligt lovgivningen i dag ikke sikrer tilstrækkelig stor transparens og åbenhed om donationer i dansk politik, har Radikale Venstre truffet en række foranstaltninger for at øge egen åbenhed.

Bindende HB-retningslinje om åbenhed og transparens om donationer i Radikale Venstre

Vedtaget af hovedbestyrelsen i Radikale Venstre ved møde 21. november 2020

1) Baggrund
Radikale Venstre modtager i lighed med andre partier donationer fra privatpersoner, virksomheder og organisationer til støtte for vores valgkamp. Således modtager partiets centrale valgfond ganske betydelige løbende bidrag fra privatpersoner og store enkeltbidrag fra virksomheder og organisationer. Disse bidrag forøger valgkampsbudgettet betydeligt.

Samtidig har en række lokale foreningsled og kandidater opbygget tradition for at underbygge den lokale valgkamp gennem fundraising. Der er stor variation i formen og i omfanget af lokal fundraising, men mange steder supplerer donationerne ganske betydeligt de lokale valgkampsbudgetter.

Fundraising er således en integreret del af Radikale Venstres valgkampsforberedelse, og udgør dermed en del af den helt legitime støtte, partiet modtager fra dets medlemmer, tilhængere og vælgere i form af frivilligt arbejde, løbende støttebeløb, engangsdonationer i forbindelse med eksempelvis valg mv.

Når det er sagt, er det afgørende vigtigt for Radikale Venstre, at der er transparens om pengestrømmene i dansk politik, så man aldrig kan købe sig til politisk indflydelse i det skjulte.
I erkendelse af, at særligt lovgivningen i dag ikke sikrer tilstrækkelig stor transparens og åbenhed om donationer i dansk politik, ønsker Radikale Venstre at sætte nye, skærpede krav til indberetningen af donationer på nationalt plan og samtidig skærpe egne regler yderligere. Ikke mindst i lyset af, at de danske partistøtteregler flere gange har været genstand for international kritik og så Radikale Venstres egne regler flugter med f.eks. anbefalingerne i den danske betænkning på området.

Af den grund har Radikale Venstre for længst truffet en række foranstaltninger for at øge egen åbenhed, og dermed gå foran med et godt eksempel. Således offentliggør Radikale Venstre eksempelvis beløbsstørrelsen på donationer over bagatelgrænsen selvom dette ikke er påkrævet ifølge loven. Dette tiltag synes ikke umiddelbart at have begrænset bidragslysten hos de relativt få store givere, som alligevel ville få deres navn offentliggjort.

På denne baggrund er der rejst spørgsmål om, hvorvidt partiet bør tage yderligere skridt i retning af at gå forrest i forhold til åbenhed og transparens. Særligt har debatten kredset om lokale eller kandidatbaserede støtteforeninger, og spørgsmålet om, hvordan vi sikrer bedst mulig regelefterlevelse på tværs af partiets foreninger og kandidater.

2) Ikrafttrædelse og gyldighed

Retningslinjerne er gældende for alle partiets foreninger og kandidater, og træder i kraft 1. januar 2021. Retningslinjerne er ikke gældende for Radikal Ungdom eller Radikal Ungdoms lokalforeninger.

3) Generelle principper

1. Det er demokratisk legitimt, at enkeltpersoner, virksomheder, organisationer eller foreninger yder økonomisk støtte til de partier eller kandidater, de måtte dele værdier eller holdninger med. Det er derfor også helt legitimt for politiske partier at fundraise med henblik herpå.

2. Åbenhed og transparens om pengestrømmene i politik er en forudsætning for tilliden til og integriteten i det politiske system. På den baggrund ønsker partiet at ændre særligt de nationale regler, men også partiets egne regler og retningslinjer for i højere grad at sikre den fornødne åbenhed og transparens.

3. For at skabe opbakning til en samlet ændring af de nationale regler, der bl.a. findes i partiregnskabsloven, vil Radikale Venstre gå foran og pålægge sig selv og partiets foreninger og kandidater større åbenhed end partistøttereglerne foreskriver. Samtidig vil partiet, gennem en styrkelse af de fælles retningslinjer, gøre mere for at styrke tilliden til, at reglerne overholdes.

4. Radikale Venstre har imidlertid også respekt for, at den danske lovgivning beskytter informationer om partitilhørsforhold og politisk overbevisning som følsomme personoplysninger. Derfor anerkender partiet også, at det er legitimt, hvis man som individuel borger, virksomhed eller organisation, ikke ønsker indirekte at offentliggøre sådanne oplysninger, ved f.eks. at give en mindre donation til et politisk parti. Ud fra det hensyn har Radikale Venstre valgt at holde fast ved en beløbsgrænse for indberetninger af donationer til partiet, selvom dette medfører, at en del af partiets donationer fortsat ikke offentliggøres.

5. Radikale Venstre behandler ikke-økonomiske donationer (naturalieydelser) på samme måde som økonomiske donationer. Vurderer en kandidat eller et foreningsled i Radikale Venstre således, at en ikke-økonomisk donation overstiger en værdi på 20.000 kr.* , skal dette offentliggøres efter samme regler som ved en økonomisk donation. Radikale Venstre udsender i den forbindelse et vejledende eksempelkatalog, som kan bruges til værdiansættelse af ikke-økonomiske donationer.

*I nærværende bindende HB-retningslinje refereres til den oprindelige beløbsgrænse i lovgivningen på 20.000 kr. Den aktuelle beløbsgrænse pristalsreguleres af myndighederne én gang årligt. I 2020 er den pristalsregulerede beløbsgrænse 21.400 kr.


4) Klarhed om reglerne

Beslutningen om at nedsætte grænsen for, hvornår donationer skal offentliggøres medfører, at Radikale Venstre vil have skærpede regler ift. de øvrige partier og partiregnskabsloven. Derfor skal partiet, dets lokalforeninger og kandidater aktivt sikre sig, at donationsydere gøres bekendt med, at donationer over 20.000 kr. offentliggøres. Information om partiets retningslinjer vil fremgå af radikale.dk og bør også være at finde på lokalforeningers og kandidaters hjemmesider/offentlige profiler med videre.


5) Offentliggørelse af støtte

Det er ofte lokale eller kandidatbaserede støtteforeninger, som tiltrækker sig opmærksomhed i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt partistøttereglerne overholdes. På den baggrund vil Radikale Venstre sikre en øget intern og ekstern åbenhed om fundraising-aktiviteter med følgende fem regler, som gælder alle kandidater og foreningsled:

a) Alle bidragsmodtagere i foreningen skal årligt senest hver 31. januar indberette til sekretariatet, hvor mange støttemidler, de har modtaget i det foregående kalenderår.

b) Alle støttebeløb som kan henføres til unikke enkeltpersoner skal anses som et samlet beløb uanset, hvor mange donationer, de er delt op på.

c) Også givere og beløb over 20.000 kr., som er givet til en organisation, som støtter en kandidat, skal indberettes.

d) Beløb over 20.000 kr. og givere af sådanne skal figurere på radikale.dk

e) Alle radikale kandidater skal underskrive tro- og loveerklæringer på overholdelse af overstående vilkår.

Indberetning af lokale donationer

HB-beslutning om transparens i lokale donationer, indberetning af midler fra eksterne donorer. Vedtaget 24. august 2013.

FU foreslår, at den nuværende oversigt over ekstern støtte i landsforbundets regnskab suppleres med en oversigt over kontante bidrag over 20.000 kr. givet til lokale foreningsled og til særlige valgskampsforeninger.

Disse beløb vil blive opført som noter til landsforbundets regnskab.

Det foreslås konkret, at HB vedtager at pålægge de lokale led at indberette sådanne bidrag til sekretariatet. Det kan gøres ved at vedtage en tilføjelse til de eksisterende retningslinjer, som HB har udformet i henhold til vedtægternes §10, stk. 9.

Det er målet, at lokale bidrag over kr. 20.000 skal afspejles i landsforbundets regnskab for 2014. Denne varsling af ikrafttrædelsen giver de lokale foreningsled mulighed for at gennemføre evt. nødvendige justeringer af deres vedtægter.

Efter vedtagelse af indberetningskravet kan der opstilles følgende oversigt for regnskabsaflæggelse af bidrag over 20.000 kr.

Beskrivelse af hvordan lokale donationer skal indberettes

Årsagen til at undlade lokale naturalie-bidrag i landsforbundets regnskab er, at disse ofte vil omhandle assistance, hvor værdien er vanskelig at opgøre (lokaler mv). Desuden ønskes det ikke at påføre de lokale foreninger uønskede administrative opgaver.
Samlet vil vi opnå en model, hvor vi - efter oplysninger fra Transparency International - sætter standarden i forhold til åbenhed i Danmark i en rum tid fremover, uden at påføre os selv for stort administrativt besvær.

Endelig kan det bemærkes, at en vedtagelse af denne praksis også skal ses som et led i det generelle arbejde for større åbenhed vedr. partiernes økonomi, jf. regeringsgrundlaget.

Leder du efter andre vejledninger og retningslinjer?