Tryg og sammenhængende sundhed

Alle danskere har ret til et trygt og sammenhængende patientforløb. Men desværre oplever mange, at falde mellem to stole eller at blive glemt, når deres behandling overgår fra fx sygehuset til den praktiserende læge. Det gælder særligt de patientgrupper, der bruger sundhedsvæsnet mest, dvs. kronikerne, ældre, multisyge patienter, og psykiatriske patienter.
 
I denne gruppe oplever nogle, at deres praktiserende læge ikke ved, hvad de har tænkt på sygehuset. At de bliver kastebold mellem den ene sygeplejerske eller læge og den næste.  At vigtig viden går tabt undervejs, så de må starte forfra igen og igen.
 
Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere. Patienter må aldrig opleve, at bureaukrati og ansvarsdeling mellem regioner, kommuner og praktiserende læger står i vejen for, at de får den optimale behandling og genoptræning/pleje.
 
Alle borgere har ret til trygge og sammenhængende behandlingsforløb: Også den tiendedel af patienterne, der både har brug for sundhedstilbud fra sygehuse og kommuner, og derfor oftest falder mellem stolene i vores system.
 
Derfor vil Radikale Venstre i dette udspil sikre de mest udsatte patientgrupper ret til en behandlingsvejleder, der skal hjælpe patienten godt igennem behandlingsforløbet. De skal indgå i styrkelsen af de lokale, sundhedsfaglige fællesskaber, som vi fremover vil give ansvar for behandlingen af de udsatte patienter. Ikke ved at skabe en ny struktur, men ved at bygge videre på det, vi allerede har indenfor rammerne af vores regioner. Radikale Venstre ønsker nemlig, at danskerne skal have større og ikke mindre politisk indflydelse på, hvordan vores sundhedsvæsen fungerer.
 
Bedre sammenhæng, ikke ny struktur
Når patienter oplever problemer med sundhedsvæsenet, sker det meget ofte når ansvaret for deres ve og vel overgår fra region til kommune. Det har fået regeringen til at tale om, at der skal oprettes en ny klyngestruktur i sundhedsvæsnet, som skal bygge bro mellem sygehuset, kommunerne og den praktiserende læge. Men allerede i dag eksisterer der 21 sundhedsfaglige fællesskaber fordelt over hele landet, hvis primære formål netop er at skabe sammenhæng i borgernes individuelle behandling.
 
Regeringen leger med tanken om nye administrative lag bestemt fra Christiansborg. Radikale Venstre vil en markant anden vej. Vi vil sætte mennesket før systemet. Vi vil ikke opfinde nye løsninger på Christiansborg, men i stedet forbedre det system vi har, sammen med dem der hver dag arbejder i det. Vi vil ikke undergrave den politiske kontrol med sundhedsvæsnet, vi vil tværtimod styrke den ved at inddrage lokalsamfund og borgere langt, langt mere end vi gør i dag. 
 
Radikale Venstre foreslår: 
 
Dermed vil vi også sikre, at sundhedssystemet ikke udsættes for flere omvæltninger end højst nødvendigt i respekt for, at der allerede i dag pågår et stort arbejde med at implementere fx nye it-systemer. 
Større tryghed for den enkelte patient
Med en styrkelse af det tværgående samarbejde på sundhedsområdet, har vi ikke løst alle sammenhængsproblemer i sundhedsvæsnet. Derfor indeholder vores udspil også en række forslag, der skal skabe større tryghed for den enkelte patient:
 
 
Finansiering
Udspillet forventes samlet set at medføre ekstraudgifter på ca. 1 mia. kr., på sundhedsområdet, jf. tabel 1 nedenfor. Dette finansieres i Radikale Venstres 2030-plan.
 
Tabel 1: Samlede udgifter ved fuld indfasning