Nyhed

10 grønne bud skal sikre natur og miljø til fremtidige generationer

Vi skal sikre biodiversiteten og et rent miljø. Til gavn for flora og fauna og ikke mindst for de generationer, der kommer efter os.

I disse dage er der Naturmøde i Hirtshals, og Zenia Stampe bruger anledningen til at præsentere 10 bud på, hvordan vi sikrer biodiversiteten og et rent miljø.

For Radikale Venstre er det givet, at naturen har en værdi i sig selv og deraf følgende rettigheder. Derfor skal vi selvfølgelig have vendt udviklingen i dansk natur fra tab til fremgang.

Her kan du se Zenia Stampes ti bud:

1. Vild natur har sin egen ret og er det bedste middel til at sikre og styrke biodiversiteten. Derfor skal mindst ti procent af Danmarks areal udlægges til vild natur med naturlige processer og streng juridisk beskyttelse.

2. Vi skal beskytte de særlige danske naturtyper. Derfor skal 20 procent af Danmarks areal bestå af søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev og naturskov, og der skal indføres pligt til aktiv naturpleje i alle de beskyttede områder.

3. Naturen skal være mere tilgængelig og sammenhængende. Alle naturområder skal være offentligt tilgængelige og bindes sammen gennem en grøn infrastruktur af levende hegn, diger, udyrkede bræmmer, stier samt markveje. Alle danskere skal kunne nå beskyttet natur inden for 15 minutters cykeltur.

4. De danske søer, fjorde og indre farvande skal reddes. Den massive tilførsel af kvælstof og fosfor fører til iltsvind og dræ-ber fisk, bunddyr og planter. Landbrugets udledning af kvælstof skal reduceres med minimum 30 procent inden 2027, så alle danske vandområder kan opnå god økologisk tilstand.

5. Havets naturlige bæreevne skal beskyttes og genoprettes. Vi vil beskytte 30 procent af havet fra bundslæbende fiskeredskaber, heraf skal ti procent være strengt beskyttet som urørt hav. Samtidigt skal naturgenopretning med bl.a. stenrev og ålegræs rette op på årtiers menneskeskabte forandringer i havet.

6. Uanset hvor vi bor, skal befolkningen have ret til ren luft. Det skal ske ved at fastsætte bindende grænseværdier for luftkvalitet og stille skærpede krav til biltrafikken i byerne, brændeovne, skibe i havn, ammoniakudledning fra landbruget mv. Kort fortalt alle aktiviteter, som forringer luftkvaliteten.

7. Alle skal have ret til rent drikkevand, direkte fra hanen – og det skal også gælde for vores børn og børnebørn. Vi vil gennemføre et paradigmeskifte i grundvandsbeskyttelsen. I fremtiden skal grundvandsparker med vedvarende energi, økologisk landbrug, skov og natur samt rekreative områder gøre alle grundvandsdannende områder fri fra sprøjtegift.

8. Danmark skal have en grøn grundlov, som sikrer alle ret til ren luft, rent drikkevand, ren mad, mangfoldig natur og et bæredygtigt klima. Den grønne grundlov skal også forpligte beslutningstagere til at værne om vores natur, så flora og fauna ikke presses i jagten på råstoffer og udnyttelse af naturens ressourcer.

9. Grønne regnemodeller og et nyt grønt dannelsesideal skal synliggøre værdien af et bæredygtigt klima, sundt miljø og rig natur. Klima- og biodiversitetskrisen – vor tids største kriser – er rundet af en forældet tilgang til økonomi og kultur uden nødvendigt fokus på bæredygtighed.

10. Danmark skal forpligte sig internationalt for at styrke klimaindsatsen, beskytte miljøet og redde naturen. Vi skal gå foran som det gode eksempel og altid trække i retning af bedre beskyttelse for klima, miljø og natur.