Samværspolitik

Formålet med denne politik er at bidrage til et foreningsliv, hvor alle frivillige, folkevalgte og ansatte i Radikale Venstre kan trives og føle sig trygge. Det er vigtigt for partiet at opstille nogle retningslinjer for at modvirke uacceptabel adfærd, men også at sørge for en god omgangstone og foreningskultur.

Uacceptabel adfærd

Uacceptabel adfærd finder sted, når folkevalgte, menige medlemmer eller ledere/medarbejdere udviser uønsket verbal eller fysisk adfærd med det formål eller den virkning at krænke en anden persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Uacceptabel adfærd er f.eks. seksuel chikane og sexisme.

Med seksuel chikane menes al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan f.eks. være:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale eller skriftlige opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder, lyde og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Uønsket visning af pornografisk materiale.*1

Med sexisme menes forskelsbehandling på baggrund af køn. Sexisme omfatter bl.a.:

 • Nedværdigende kommentarer, baseret på køn
 • Opfordringer til at bære bestemte former for tøj – eller opfordring til at bære færre/flere tøjdele
 • Kontinuerlige og for konteksten irrelevante kommentarer om andres udseende inkl. tøjvalg
 • Nedværdigende tiltale på baggrund af køn
 • Fordeling af arbejdsopgaver, baseret på køn

Uacceptabel adfærd kan også være andre handlinger som f.eks.:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes eller frivilliges arbejde, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, handicap, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre.*2

Radikale Venstres holdning til seksuel chikane, sexisme og anden uacceptabel adfærd

I Radikale Venstre accepterer vi ikke nogen form for seksuel chikane, sexisme eller anden krænkende adfærd. Det er vigtigt for Radikale Venstre at sikre et foreningsliv, hvor frivillige, folkevalgte og ledere/medarbejdere kan trives og udvikles. Det er alles ansvar at skabe en fælles kultur, hvor alle medlemmer udviser respekt for hinandens lige værd og forskellighed. Derfor kan ingen former for sexisme eller anden krænkende adfærd tolereres. Det gælder i alle foreningsled i partiet og i partiets sekretariater, og det gælder på ethvert tidspunkt, dvs. såvel i hverdagen som ved festlige lejligheder, hvor alkohol er en del af rammen. Indtagelse af alkohol (eller stoffer) er aldrig en undskyldning for at have udvist en uacceptabel adfærd.

Hvordan håndterer du uacceptabel adfærd?

Alle medlemmer af Radikale Venstre og ledere/medarbejdere har ret og opfordres til at sige fra, hvis deres grænser bliver overskredet.

Det skal respekteres, hvis medlemmer eller ledere/medarbejdere siger fra og udmelder, at en handling er uønsket, også selv om den udøvende selv finder handlingen uskyldig.

Stopper adfærden ikke øjeblikkeligt, når der bliver sagt fra, eller har adfærden en sådan grovhed, at andre bør orienteres om adfærden, uanset at der i situationen er sagt fra, kan den forurettede rette henvendelse til enten den uafhængige kontaktinstans eller samværsteamet. Hvis den forurettede ikke føler sig tryg ved at protestere direkte til den person, der har udvist den uacceptable adfærd, eller hvis den forurettede i situationen ikke var i stand til at protestere, kan den forurettede kontakte den uafhængige kontaktinstans eller samværsteamet for at få vejledning og hjælp.

Hvis gruppeledelsen eller landsformandskabet er involveret i sagen, skal du henvende dig til den uafhængige kontaktinstans. Hvis du er ansat og foretrækker at kontakte din egen ledelse, vil denne tage kontakt til kontaktinstansen i sager, hvor gruppeledelsen eller landsformandskabet er involveret.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det du oplever, er uacceptabel adfærd, så kontakt den samværsteamet eller den uafhængige kontaktinstans.

Du kan læse mere om, hvad du kan gøre – hvis du er vidne til eller selv oplever brud på samværspolitikken – og hvordan du kommer i kontakt med den uafhængige kontaktinstans eller samværsteamet her.

Hvis du som medlem eller medarbejder oplever chikanen fra eksterne parter i regi af partiarbejde, har du og vidner ret til at sige fra og herefter give besked til samværstemaet eller den uafhængige kontaktinstans om hændelsesforløbet.

Hvad skal du gøre, hvis du ser andre udøve uacceptabel adfærd?

Hvis du overværer uacceptabel adfærd i Radikale Venstre, er det vigtigt, at du handler.

Først og fremmest er det naturligvis vigtigt, at du ikke bidrager yderligere til situationen, for eksempel ved at grine med. Dernæst er det vigtigt, at du tager afstand fra den uacceptable adfærd, for eksempel ved at henvise til denne politik.

Det er også en god idé at tage en snak med den person, som den uacceptable adfærd var rettet imod, og høre vedkommende, om personens grænser er blevet overskredet. Hvis dette er tilfældet, kan du hjælpe og støtte din forurettede i at rette henvendelse til nærmeste ledelse, den uafhængige kontaktinstans eller samværsteamet, så der kan gribes ind med det samme.

Hvordan vil uacceptabel adfærd blive håndteret af Radikale Venstre

De sager, der kommer til samværsteamet eller den uafhængige kontaktinstans kendskab, vil blive håndteret konkret efter dialog med såvel den person, som den uacceptable adfærd er rettet imod, og den person, der er beskyldt for at have udøvet uacceptabel adfærd.

Den generelle linje er, at sager skal søges håndteret konkret og således, at både modtageren og udøveren af den uacceptable adfærd finder, at der er lyttet til deres synspunkter, og at sagen er håndteret tilfredsstillende og fyldestgørende i forhold til grovheden af sagen. Målet er, at begge parter kan komme godt videre med deres respektive radikale liv, idet udøveren forventes at være blevet klogere på og have indrettet sin adfærd efter, hvor grænsen for uacceptabel adfærd går.

Ved gentagende adfærd og hændelser, hvor der er behov for at reagere med mere end en alvorlig samtale, kan det blive nødvendigt at reagere med en sanktion. Det kan være fratagelse af ordførerskaber, tjenstlige advarsler eller opfordring om at nedlægge tillidshverv.

For at sikre sparring omkring og flere øjne på håndteringen af sagerne, vil de blive håndteret af tre personer. Det er disse tre alene, som afgør, hvordan der skal reageres i den konkrete situation.

Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer brud på samværspolitikken her.

Hånden vil ikke blive holdt over udøvere af uacceptabel adfærd, men sager vil blive håndteret i respekt for persondatareglerne, der kan forhindre, at andre medlemmer kan orienteres om de konkrete sager. Alle medlemmer bør derfor huske på, at blot fordi man ikke hører om en håndtering, er dette ikke udtryk for, at hånden holdes over nogen, eller at sagen ikke håndteres.

*1
Inspireret af Arbejdstilsynets vejledning 4.3.1 af 26. februar 2019 om krænkende handlinger,
herunder mobning og seksuel chikane

*2
Direkte kopieret fra Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger mv.