Anne Sophie Callesen

Anne Sophie Callesen

Ungdomsuddannelsesordfører, Europaordfører, udviklingsordfører, menneskerettighedsordfører
Folketingskandidat i Sjællands Storkreds

Jeg er i politik, fordi det giver mening at kæmpe for en grønnere, friere og stærkere fremtid for den næste generation.

For mig er det forkert og meningsløst, at børn i Danmark har forskellige muligheder alt efter deres baggrund. Ligesom det er kortsigtet at tro, at vi som et lille land står stærkere alene end i det europæiske fællesskab. Det gør mig trist, at så mange dyrker splittelsen i stedet for at finde rigtige løsninger på virkelige problemer. Men det giver mig også mod på at kæmpe for, at det kan blive anderledes.

På Christiansborg kæmper jeg for, at alle børn og unge kan udfolde deres potentiale, uanset baggrund og postnummer. At alle unge får en uddannelse og trives, mens de tager den. Og for at vi i stedet for symbolpolitik og grøftegravning finder fælles fodslag og løsninger – både i Danmark og på tværs af Europa.

Flere muligheder for næste generation

  • Trygge daginstitutioner – vores børn fortjener bedre vilkår for at kunne spire og gro. Det kræver bedre arbejdsmiljø, stærkere pædagoguddannelse og flere hænder.
  • Folkeskolen skal give mening og klæde alle på til livet – ingen skal forlade den uden at kunne læse, skrive og regne. Og ingen børn og forældre skal nægtes hjælp til at overkomme mistrivsel, skolevægring og psykiske udfordringer.
  • Bedre uddannelser til unge. Ingen kan alt, men alle kan noget. Alle unge skal vejledes om deres uddannelsesvalg, og alle sårbare unge skal have ret til en uddannelse med støtte og i det rigtige tempo.

Solidaritet, udsyn og fremsyn

  • Danmark i hjertet af Europa – vi har brug for mere sammenhold i EU, ikke mindre. Afskaffelsen af forsvarsforbeholdet er et vigtigt første skridt, men Danmark bør engagere sig fuldt og helt i EU.
  • Sammen om værdierne – vi skal stå vagt om demokrati, retsstat og minoriteters rettigheder. Abortmodstand, hadforbrydelser og angreb på politiske modstandere skal ikke tolereres i EU. Pengekassen skal smækkes i overfor Polen og Ungarn.
  • Fælles løsninger og international solidaritet – vi skal bekæmpe klimaforandringer og årsagerne til flugt med en fælles klima- og asylpolitik, en højere udviklingsbistand og en ny Marshallplan for Afrika. Vi har ikke råd til at lade være.

En grøn og bæredygtig fremtid

  • Fart på den grønne omstilling – målet for Danmarks CO2-reduktion skal hæves, så vi når 70 pct. i 2030 og en 100 pct. reduktion i 2040. Senere skal vi betale af på klimagælden ved at suge mere CO2 ud fra atmosfæren, end vi udleder.
  • Højere klimabistand – vi skal hjælpe de mennesker i verden, som lever med konsekvenserne af den klimaforandringer, Vesten har skabt, ved at tilpasse landbrugssektoren og energiforsyningen, så flere sikres gode og klimavenlige livsbetingelser.
  • Grøn transport – vi skal have 1 million grønne biler i 2030 ved at hæve afgiften på sorte biler og sænke den på de grønne. Samtidigt skal vi investere i bedre offentlig transport, der binder Danmark og Sjælland sammen.
Folketingsmedlems Anne Sophie Callesen

Om mig

Jeg er født i Aarhus i 1988 og vokset med et væld af fastre, onkler, kusiner og fætre spredt ud over Europa og resten af verden.

Da jeg som 15-årig meldte mig ind i den radikale bevægelse, var det udsynet til resten af verden, der gjorde udslaget. Jeg var – og er stadig – overbevist om, at vi står stærkere sammen end hver for sig.

Ved sidste folketingsvalg satte 1954 vælgere kryds ved mit navn og gav mig et mandat i Folketinget. Dét mandat bruger jeg til at arbejde for, at vores børn og unge kan leve frie liv i stærke og meningsfulde fællesskaber.

Jeg bor i Roskilde med min mand og vores to børn og er opstillet i Holbæk, Sorø og Ringsted kommuner. Du kan stemme på mig i hele Sjællands Storkreds.

Opstillingskreds

Anne Sophie Callesen er opstillet i Holbækkredsen og Ringstedkredsen i Sjællands Storkreds.