Nyhed

Tænk grønt. Tænk nært.

Barn cykler gennem oversvømmet havneområde
Klimaforandringerne er her. De kalder på langt større og hurtigere handling end vi ser nu. På at vi tænker nyt, hvis vi skal lykkes. Vores vision er, at Danmark træder ind i en ny grøn epoke, hvor vi giver mere til kloden, end vi tager. 110% grønt. Det kræver, at vi får alle med. Virksomheder, borgere – og kommuner. Derfor foreslår vi et nyt grønt kommunalt klimapartnerskab, som kan drive den nære grønne omstilling.

Et nyt klimapartnerskab for kommunerne

Kommuner har længe arbejdet aktivt med den grønne omstilling - både for dem selv og for borgerne. Selvom kommunerne i høj grad videndeler på tværs af kommunegrænser, er der behov for tættere samarbejde. På baggrund af dialog med kommunalpolitikere kan det konstateres, at der trods forskelle i kommunerne er flere dagsordener, som går igen og derved vil være relevante at håndtere i fællesskab.

Det skal vi sætte skub i med et nyt kommunalt klimapartnerskab. Kommunerne vil gerne, men der er brug for at få skabt de rammer og værktøjer, som gør det muligt. På opfordring af Radikale Venstre er der allerede blevet etableret et nyt klimapartnerskab for Forsvaret. Dette åbner et kæmpe perspektiv for, at Forsvaret både omstiller sig selv og bidrager til omstillingen af resten af samfundet. På samme måde foreslår Radikale Venstre nu at oprette et kommunalt klimapartnerskab, der kan optimere efterspørgslen efter grønne løsninger i kommunerne og udviklingen af nye produkter i det danske erhvervsliv.

Partnerskabet mellem kommune, stat og erhvervsliv skal pege på de løsninger og redskaber, som gør det muligt for kommunerne at overkomme de udfordringer, de oplever i forhold til for alvor at være en drivkraft i Danmarks grønne omstilling. Derefter skal partnerskabet indgå i dialog om udvikling af de nødvendige regulatoriske rammer for at kommunerne kommer i mål med den grønne omstilling. Klimapartnerskabet inviteres også til at samle op på de kommunale vinkler i de 13 klimapartnerskaber fra erhvervslivet.

Til dette arbejde vil Radikale Venstre som udgangspunkt afsætte 500 mio kr til at understøtte den grønne omstilling i kommunerne frem mod 2030. Midlerne afsættes til at udmønte de løsninger, som findes i klimapartnerskabet og kan f.eks. dække tilskud til opstilling af offentligt tilgængelige ladestandere i yderområder og udvikling af ensartet datagrundlag, som skal sikre bedre grønne udbud og indkøb.

 

 

Vi ser følgende elementer som hovedopgaver for et partnerskab:

1. Bedre rammer og større ambitioner for grønne kommunale indkøb
2. Ren luft og færre klimapåvirkninger i kommunerne
3. Bedre samarbejde og mere borgerinddragelse i omstilling af energisystemet

1. Bedre rammer og større ambitioner for grønne kommunale indkøb

I 2020 købte kommunerne alene ind for ca. 100 mia. kr. Det er en kæmpe økonomisk muskel, som Radikale Venstre vil have ud og arbejde for den grønne omstilling. Det gælder uanset, om der er tale om byggeri, it-udstyr, mad i offentlige kantiner, rengøring eller affaldssortering. Indkøbsmusklen skal sættes ind i hele værdikæden fra transport, produktion og drift. Det offentlige skal kort sagt gå helt forrest og med sin efterspørgsel trække markedet i en grønnere retning.

Derfor vil Radikale Venstre tage skridt til at sikre:

2. Ren luft og færre klimapåvirkninger i kommunerne

Renere luft i gaderne og mindre klimapåvirkning fra byerne ligger højt på mange kommuners dagsorden. For at nå dette mål vil Radikale Venstre give det kommunale partnerskab bedre muligheder for at sikre god ladeinfrastruktur til kommunens borgere. Derudover vil nul-emissionszoner for kørsel mindske forurening fra de køretøjer der kommer ind i byerne og samtidigt skal kommuner gå forrest ved køb af grønne køretøjer. Dette vil kræve hård prioritering, men byer vil således blive sundere og mere komfortable steder at bo og arbejde i, samtidig med at emissionen af skadelige partikler og drivhusgasser reduceres.

Derfor vil Radikale Venstre tage skridt til at sikre:

3.  Bedre samarbejde og mere borgerinddragelse i omstillingen af energisystemet

Kommuner skal spille en større rolle i den borgernære grønne omstilling. Fortsat udbygning af vindmøller og solceller – både ude på vandet og på land – er en hjørnesten i den grønne omstilling. Hensyn til dyreliv, miljø og inddragelse af kommunens borgere er et vigtigt element, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Her spiller kommuner en helt essentiel rolle som bindeled mellem borgere, miljøorganisationer og udviklere. Der er behov for at sikre opbakning til den grønne omstilling blandt borgere i kommunerne, og vedvarende energiprojekter skal ske i samspil med – ikke på trods af – borgerne. Partnerskabet skal derfor bidrage til bedre planlægning og øget borgerinddragelse ved såvel udbygning af vedvarende energi i kommunen og i udfasning af fossile brændsler til opvarmning hos kommunens borgere.

Derfor vil Radikale Venstre tage skridt til at sikre:

HENT UDSPIL