Sanktionering af brud på samværspolitikken

Vedtaget af forretningsudvalget 20. oktober 2020.

Brud på samværspolitikken

I Radikale Venstre bør alle reagere overfor uacceptabel adfærd, herunder sexisme og anden adfærd, som ikke er i tråd med samværspolitikken.

Hvis man har været udsat for eller er vidne til en hændelse, der er et alvorligt brud på samværspolitikken, bør man tage kontakt til den uafhængige kontaktinstans, der herefter vil overtage sagen og kvittere overfor den anmeldende. Såfremt den anmeldende anmelder på vegne af en anden, kvitteres over for begge.

Sagen kan herefter i mindre alvorlige tilfælde føre til en henstilling til den person, der er beskyldt for at have overtrådt samværspolitikken. I alvorligere tilfælde eller i tilfælde af gentagelser vil det relevante ledelseslag blive involveret, idet kontaktinstansen vil sende en anbefaling om tiltag til ledelseslaget.. Den/de, der har indberettet sagen, vil blive orienteret om resultatet af kontaktinstansens vurdering.

Såfremt hændelsen har en karakter, der taler for en politianmeldelse, vil den uafhængige kontaktinstans vejlede anmelderen i denne proces.

Hændelser, der fører til en reaktion

Ved brud på samværspolitikken kan den uafhængige kontaktinstans efter fornøden undersøgelse af sagen give en henstilling, som føres til protokol.

Kontaktinstansen følger op efter et år i forhold til både den udøvende og den, der har været udsat for grænseoverskridende adfærd.

Gentagne eller grove brud på samværspolitikken vil kunne føre til en anbefaling om mulige tiltag. Anbefalingen er rettet mod det relevante ledelseslag, dvs, eksempelvis den relevante lokale og/eller centrale ledelse eller den kompetente forsamling, som har valgt den pågældende.

Hændelser, der fører til inddragelse af en sanktionerende instans

Ved brud på samværspolitikken, som har en karakter, der ikke er forenelig med et fortsat aktivt virke i den aktuelle position i Radikale Venstre, kan den uafhængige kontaktinstans som led i håndteringen involvere den relevante lokale og/eller centrale ledelse eller kompetente forsamling.

Herunder oplistes, hvem kontaktinstansen kan inddrage, afhængig af hvor i organisationen den, der har begået brud på samværspolitikken er placeret.

Sekretariatet

Alle ansatte på sekretariat er beskyttet af arbejdsretlig lovgivning. Tiltag i forhold til ansatte, der overtræder personalepolitikken (som ligger under og implementerer samværspolitikken), påhviler sekretariatsledelsen og i sidste ende sekretariatschefen. Såfremt sekretariatschefen er part i en sag om brud på samværspolitikken, inddrages gruppeformanden og landsformanden som ansættelsesmyndighed.

Folketingsgruppen

De radikale medlemmer af Folketinget er underlagt samværspolitikken. Ved alvorlige brud på samværspolitikken kontakter den uafhængige kontaktinstans det pågældende medlems kredsformand med henblik på en samtale om fortsat opstilling. Ligeledes kontakter den uafhængige kontaktinstans gruppeledelsen med henblik på en samtale om den pågældendes opgaver i gruppen og i grovere tilfælde eventuelt en anmodning om at træde ud af den radikale gruppe.

Ved alvorlige brud fra et medlem af gruppeledelsen kontakter den uafhængige kontaktinstans den øvrige gruppe med henblik på en samtale og eventuelt afstemning om fortsat medlemskab af gruppeledelsen.

Note: Gruppeledelsen er valgt af gruppen, som dermed er den kompetente forsamling. Derfor bør der skelnes mellem henstillinger med henblik på adfærdsændring, som kan håndteres af den uafhængige kontaktinstans, og så håndtering af tilfælde, som bør sætte medlemsskabet af gruppeledelsen på prøve, og som kun kan håndteres af gruppen selv.

Gruppen i Europa-Parlamentet

De radikale medlemmer af Europa-Parlamentet er underlagt samværspolitikken. Ved alvorlige brud på samværspolitikken kontakter den uafhængige kontaktinstans forretningsudvalget med henblik på en samtale om fortsat opstilling og i grovere tilfælde en eventuel anmodning om at træde ud af den radikale gruppe. I sidste fald involveres hovedbestyrelsen som højeste myndighed mellem landsmøderne, da det er landsmødet og hovedbestyrelsen, som opstiller kandidater til Europa-Parlamentet.

Regionalvalgte og kommunalvalgte

De radikale medlemmer af regionsråd og kommunalbestyrelser er underlagt samværspolitikken. Ved alvorlige brud på samværspolitikken kontakter den uafhængige kontaktinstans det pågældende medlems kredsformand med henblik på en samtale om fortsat opstilling og i grovere tilfælde en anmodning om at træde ud af den radikale gruppe.

Forretningsudvalg og landsformandskab

Medlemmerne af forretningsudvalget er underlagt samværspolitikken. Ved alvorlige brud på samværspolitikken kontakter den uafhængige kontaktinstans henholdsvis hovedbestyrelsen, organisationsnetværket, kommunalpolitisk netværk eller kandidatnetværket med henblik på en samtale om det fortsatte virke i forretningsudvalget og i grovere tilfælde en eventuel anmodning om at træde ud af FU.

Ved alvorlige brud fra et medlem af landsformandsskabet kontakter den uafhængige kontaktinstans forretningsudvalget med henblik på en samtale og en drøftelse af det fortsatte virke i positionen, og hvordan hovedbestyrelsen eventuelt bør inddrages.

Note: I modsætning til gruppeledelsen, der er valgt af gruppen, er landsformandskabet ikke valgt af hverken forretningsudvalget eller hovedbestyrelsen, men derimod af landsmødet. Derfor må hovedbestyrelsen inddrages som øverste myndighed mellem landsmøderne. Denne involvering kan bedst håndteres af forretningsudvalget. Hele landsformandskabet er inhabilt i håndteringen af sagen.

Storkredsformænd, regionsforsamlingsformænd, kommuneforeningsformænd, kredsformænd og dialogforumsformænd.
Alle formænd er underlagt samværspolitikken. Ved alvorlige brud på samværspolitikken kontakter den uafhængige kontaktinstans det pågældende medlems bestyrelse. For dialogforumsformænds vedkommende hovedbestyrelsen.

Kandidater til alle folkevalgte poster

Alle kandidater i Radikale Venstre er underlagt samværspolitikken. Ved alvorlige brud på samværspolitikken kontakter den uafhængige kontaktinstans den pågældende kandidats kredsformand. I København formanden for hovedstadens Radikale Venstre.

Medlemmer

Alle medlemmer i Radikale Venstre er underlagt samværspolitikken. Ved alvorlige brud på samværspolitikken kontakter den uafhængige kontaktinstans det pågældende medlems kommuneforeningsformand.