Tænk nyt plakat på en grøn græsmark

Vedtægter

§ 1
LANDSFORBUNDETS FORMÅL

Stk. 1.
Medlemmerne af Radikale Venstre (Danmarks socialliberale parti) udgør landsforbundet, hvis formål er:

 • at samle radikale vælgere i en landsdækkende organisation og sikre dem deltagelse og indflydelse
 • at fremme, udvikle og forny de radikale værdier og ideer gennem debat, politikformulering og formidling
 • at arbejde for radikal repræsentation og indflydelse, lokalt, nationalt og internationalt.

Stk. 2.
Formålet gennemføres:

 • ved størst mulig inddragelse af medlemmerne i udformningen af partiets politik såvel lokalt og på landsplan som i EU og internationale sammenhænge
 • ved at styrke kendskabet til og dialogen om de radikale værdier.

§ 2
MEDLEMSKAB

Stk. 1.
Ret til medlemskab af Radikale Venstre har enhver:

 • som tilslutter sig partiets formål
 • som ikke er medlem af noget andet politisk parti i Danmark.

Stk. 2.
Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen.

Stk. 3.
Medlemmer bosat i udlandet optages som medlemmer under Landsforbundet. Medlemskontingentet svarer til Landsforbundets kontingent. Medlemmer registreret som udlandsmedlemmer har ingen særlige medlemsrettigheder i forhold til Landsforbundets kompetente forsamlinger, medmindre der af det enkelte medlem fremsættes konkret ønske om tilknytning til en bestemt kommuneforening. Herudover er medlemmer i udlandet berettiget til at etablere geografisk afgrænsede medlemsforeninger, med ret til at vælge landsmødedelegerede. Oprettelse af sådanne foreninger skal godkendes af Forretningsudvalget.

Stk. 4.
Medlemsrettigheder forudsætter betalt forfaldent medlemskontingent. Nyindmeldte medlemmer er valgbare umiddelbart, men opnår først stemmeret to måneder efter betaling af kontingent.
Landsforbundets Forretningsudvalg fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 5.
Suspension af medlemsrettigheder. Såfremt et medlem bringer organisationen i miskredit ved grove strafbare handlinger eller ikke overholder Radikale Venstres samværspolitik, kan forretningsudvalget enten på eget initiativ eller på indstilling fra partiets organ til behandling af sager om brud på samværspolitikken suspendere medlemsrettighederne, helt eller delvist, i en tidsbegrænset periode. En sådan beslutning kræver at 2/3 af forretningsudvalgets medlemmer stemmer for suspensionen. Tidsbegrænset suspension kan bestå i at medlemmet fratages stemmeret til alle afstemninger internt i partiet, aktuelle tillidsposter og kandidaturer samt mulighed for at blive valgt til tillidsposter og kandidaturer i en periode på op til to år. I grove tilfælde kan medlemmet fratages alle medlemsrettigheder og aktuelle tillidsposter og kandidaturer, inklusive retten til at deltage i møder for medlemmer, i en periode på op til fire år. Det/de relevante lokale foreningsled orienteres efter behov for at kunne håndhæve sanktionen. Medlemmet har mulighed for at anke sanktionen til hovedbestyrelsen, hvor sagen oplyses og fremlægges skriftligt af forretningsudvalget med videst mulig respekt for anonymitet. Opretholdelse af suspension kræver i hovedbestyrelsen 2/3 flertal.

§ 3
LANDSMØDET

Stk. 1.
Landsforbundets øverste myndighed er landsmødet, hvortil alle medlemmer af partiet har adgang og taleret. Stemmeret udøves udelukkende af de af kommuneforeningerne valgte delegerede. De delegerede vælges efter reglerne i § 16, stk. 16.

Stk. 2.
Det ordinære landsmøde, der skal afholdes hvert år i perioden september-november, indkaldes med mindst 4 måneders varsel skriftligt og særskilt til samtlige kommuneforeninger og via Radikal Politik til alle medlemmer.

Stk. 3.
Forslag, bortset fra resolutioner og de i § 19 og 20 omtalte, der af foreningerne ønskes optaget til behandling på det ordinære landsmøde, skal indsendes til Radikale Venstres sekretariat inden
den 1. maj.

Stk. 4.
Mødeplan og de fra foreningerne indkomne forslag udsendes til kommuneforeningerne senest tre måneder før landsmødet.

Stk. 5.
Stemmeret på landsmøder udøves kun af de delegerede, der har afhentet stemmekort. Mindst halvdelen af disse delegerede skal deltage i en afstemning, for at den er gyldig.

Stk. 6.
Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af landsmødesekretær, landsmødedirigenter og stemmetællere.
2. Vedtagelse af landsmødets procedure.
3. Beretninger:
a) Landsformandens beretning
b) Folketingsgruppens beretning
c) Beretning fra Radikal Ungdom
d) Forelæggelse af den reviderede årsrapport
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår og vejledende fastsættelse af kontingentet for det næstfølgende kalenderår.
5. Valg af:
a) Landsformand
b) Næstformand
c) 15 hovedbestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter
6. Politisk forhandling

Stk. 7.
Forslag til landsformand og næstformand skal være fremsat af mindst 25 delegerede senest 2 timer efter landsmødets åbning.

Stk. 8.
Landsformanden og næstformanden må ikke være medlemmer af Folketinget eller Europa- Parlamentet eller ministre. Landsformanden må ikke være kandidat til Folketinget eller Europa- Parlamentet.

Stk. 9.
Der føres protokol over landsmødets valg og beslutninger. Landsmødets forhandlinger optages og arkiveres i sekretariatet. Landsmødet kan beslutte, at optælling af valg til Hovedbestyrelse og opstilling af EU-liste kan foregå efter landsmødet. Stemmelighed afgøres i så fald ved lodtrækning.

Stk. 10.
Ekstraordinært landsmøde kan begæres indkaldt af mindst 1/3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, Forretningsudvalget eller af bestyrelserne for mindst 1/3 af storkredsforsamlingerne. Forretningsudvalget indkalder med mindst to ugers varsel til det ekstraordinære landsmøde, som skal afholdes inden 6 uger efter, at det er begæret.

Stk. 11.
I tilfælde af ekstraordinært landsmøde kan kommuneforeningerne foretage nyt valg af delegerede på en ekstraordinær generalforsamling. Såfremt der ikke afholdes ekstraordinær generalforsamling, er de ordinære delegerede også delegerede ved det ekstraordinære landsmøde.

Stk. 12.
Mellem landsmøderne ledes Landsforbundet af Hovedbestyrelsen.

Stk. 13.
Hver landsmødedeltager indbetaler et adgangsgebyr, hvis størrelse fastsættes af Forretningsudvalget.

§ 4
REGLER FOR DE FORSKELLIGE FORENINGSLED

Kommuneforeningernes, storkredsforsamlingernes og regionsforsamlingernes virke reguleres af det enkelte organisationsleds vedtægter. Hovedbestyrelsen udarbejder et sæt minimumsbestemmelser, der skal være indeholdt i de lokale vedtægter. Evt. ændringer heri skal ske tidligt nok til at lokale organisationsled kan gennemføre tilretninger på førstkommende ordinære generalforsamling eller årsmøde. Hovedbestyrelsen udarbejder desuden forslag til standardvedtægter som kan bruges til inspiration. Lokale vedtægter kan indeholde yderligere bestemmelser. Ingen bestemmelser må være i strid med landsforbundets vedtægter eller retningslinjer.

§ 5
KOMMUNEFORENINGER

Stk. 1.
En kommuneforening består af medlemmer af Radikale Venstre i den pågældende kommune. I hver kommune kan kun oprettes én kommuneforening. Kommuneforeningen opstiller kandidater til kommunalvalg. Kommuneforeningen vælger ved særskilte afstemninger delegerede til Landsmødet og til storkredsforsamlingens årsmøde. De delegerede vælges efter reglerne i § 16, stk. 16.

Stk. 2.
Generalforsamlingen er kommuneforeningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse. Kassereren skal være myndig. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i april måned. Indkaldelsen skal med mindst 2 ugers varsel og med angivelse af dagsorden ske skriftligt til medlemmerne i foreningen – eller ved annoncering i et medlemsblad, der mindst dækker foreningens geografiske område. På generalforsamlingen aflægges beretning, føres en politisk debat, aflægges regnskab, fastsættes kontingent for det efterfølgende kalenderår og foretages valg efter vedtægterne.

Stk. 3.
Medlemmerne i en kommune, hvor der ikke findes grundlag for en kommuneforenings funktioner, herunder opstilling af kandidater og valg af delegerede, kan samlet optages i kommuneforeningen i en kommune eller danne en fællesforening med medlemmerne i en kommune, der er beliggende i samme storkreds. På baggrund af foreningsindberetningerne tager Landsforbundets forretningsudvalg stilling til, i hvilke foreningsløse kommuner der skal ske en tilknytning af medlemmerne til en i storkredsen beliggende nabokommune. Medlemmerne i en kommune kan til enhver tid beslutte at oprette eller genoprette en kommuneforening. Når medlemmerne har holdt generalforsamling, overtager kommuneforeningen de fulde rettigheder og pligter.

Stk. 4.
Hvis kommuneforeningens geografiske udstrækning er identisk med storkredsens, overtager kommuneforeningen de opgaver, der efterfølgende er nævnt som storkredsforsamlingens.

§ 6
STORKREDSFORSAMLINGER

Stk. 1.
Der oprettes én storkredsforsamling i hver storkreds. Storkredsforsamlingen har til opgave at:

 • træffe beslutning om model for opstilling af folketingskandidater i henhold til de af Hovedbestyrelsen udstukne retningslinjer
 • koordinere storkredsens aktiviteter i forbindelse med folketingsvalg
 • vælge medlemmer til Radikale Venstres Hovedbestyrelse
 • udpege medlemmer af Hovedbestyrelsens udvalg i henhold til hovedbestyrelsens retningslinjer
 • vælge kandidat til Europa-Parlamentsvalg
 • koordinere og understøtte aktiviteter i kommuneforeninger og opstillingskredsforsamlinger samt sikre, at disse foreningers opgaver varetages i kommuner uden lokal forening
 • at sikre en politisk dialog mellem partimedlemmer og de valgte medlemmer fra storkredsen til folketing og hovedbestyrelse.

Stk. 2.
Storkredsforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden, som ikke må være i strid med Landsforbundets vedtægter og de af Hovedbestyrelsen udarbejdede minimumsbestemmelser (jf. § 4).

Stk. 3.
I forbindelse med folketingsvalg er storkredsforsamlingens formand af Landsforbundet bemyndiget til at godkende folketingskandidater og at anmelde opstillingsform over for myndighederne. Bemyndigelsen kan tilbagetrækkes af Landsforbundet. Det påhviler storkredsforsamlingens formand at træffe foranstaltninger, der sikrer at dette sker korrekt og under iagttagelse af tidsfrister.

§ 7
REGIONSFORSAMLINGER

Stk. 1.
I hver region oprettes én regionsforsamling. Regionsforsamlingen har til opgave at:

 • opstille kandidater til valg til regionsråd
 • udvikle politik sammen med regionsrådsgruppen
 • fastlægge et politisk program ved regionsrådsvalg
 • at indgå evt. valgforbund
 • planlægge og gennemføre valgkamp
 • sikre politisk dialog mellem regionsrådsmedlemmer, regionsrådskandidater, kommunalbestyrelsesmedlemmer i regionen og medlemmerne.
 • forvalte regionsrådsrelaterede partistøttemidler.

Stk. 2.
Regionsforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden jf. § 4.

Stk. 3.
I region Sjælland og i region Nordjylland varetages opgaverne af storkredsforsamlingen.

Stk. 4.
I regionerne Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland kan regionsforsamlingen vælge at lade sine opgaver overgå til en bestyrelse bestående af to personer udpeget af hver storkredsbestyrelse indtil videre. En senere regionsforsamling kan beslutte at ændre en denne beslutning.

§ 8
OPSTILLING AF FOLKETINGSKANDIDATER

Stk. 1.
Storkredsforsamlingerne afgør under hvilke forskellige former opstilling og evt. nominering af folketingskandidater skal findes sted. Afgørelsen må ikke være i strid med de af Hovedbestyrelsen vedtagne retningslinjer herom.

Stk. 2.
Opstilling af folketingskandidater skal ske sideordnet.

§ 9
HOVEDBESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1.
Hovedbestyrelsen sammensættes således:

Stk. 1 a.
Landsformanden – der hvert år vælges særskilt på det ordinære landsmøde med absolut flertal – er Landsforbundets, Hovedbestyrelsens og Forretningsudvalgets formand.

Stk. 1 b.
Næstformanden – der hvert år vælges særskilt på det ordinære landsmøde med absolut flertal – er landsformandens stedfortræder. Hvis landsformanden fratræder posten som landsformand, indtræder næstformanden som landsformand frem til første ordinære eller ekstraordinære landsmøde.

Stk. 1 c.
Hvis næstformanden indtræder som landsformand, eller næstformandsposten af anden årsag er ubesat, vælger Hovedbestyrelsen på sit førstkommende møde en ny næstformand.


Stk. 1 d.
Formændene for storkredsforsamlingerne og formændene for regionsforsamlingerne.

Stk. 1 e.
2 medlemmer valgt af storkredsforsamlingerne på deres ordinære årsmøder.

Stk. 1 f.
40 medlemmer valgt af storkredsforsamlingerne i forhold til de radikale stemmetal ved sidst afholdte folketingsvalg. Fordelingen sker efter Sainte-Laguës metode. Senest tre uger efter folketingsvalgs afholdelse skal fordelingen af de 40 medlemmer ændres i overensstemmelse med valgets resultater.

Stk. 1 f. a.
Storkredsforsamlingerne udpeger på deres ordinære årsmøde stedfortrædere i op til samme antal som storkredsens hovedbestyrelsesmedlemmer, inkl. storkredsformanden.

Stk.1 f. b.
Ved valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere skal rækkefølgen, hvori de er valgt, fremgå. Ved ændringer i antallet af storkredsens hovedbestyrelsesmedlemmer (jf. stk. 1. f) ændres stedfortrædere til medlemmer eller medlemmer til stedfortrædere under iagttagelse af deres valgrækkefølge afhængigt af, om ændringen giver flere eller færre hovedbestyrelsesmedlemmer til storkredsen.

Stk. 1. g.
15 medlemmer og 5 suppleanter valgt af det ordinære landsmødes delegerede efter reglerne i § 16, stk. 12. Dette sker ved samme afstemning, således at de 5 suppleanter er nr. 16-20 ved valget til Hovedbestyrelsen. Suppleanterne indkaldes ved forfald og indtræder, hvis et landsmødevalgt hovedbestyrelsesmedlem udtræder af Hovedbestyrelsen. Medlemmer af foreninger i udlandet er valgbare på lige fod med medlemmer bosat i Danmark.

Stk. 1. h.
5 medlemmer og op til 5 stedfortrædere valgt af og blandt de radikale folketingsmedlemmer, Europa-Parlamentsmedlemmer og ministre. Folketingsgruppens øvrige medlemmer og radikale ministre og Europa-Parlamentsmedlemmer tiltræder Hovedbestyrelsen uden stemmeret.

Stk. 2.
3 repræsentanter valgt af Radikal Ungdom tiltræder Hovedbestyrelsen uden stemmeret.

Stk. 3.
Alle valg har omgående virkning og gælder, indtil nyvalg har fundet sted.

Stk. 4.
Intet medlem af Folketinget, Europa-Parlamentet eller en minister er valgbar til Hovedbestyrelsen under § 9, stk. 1a–1g.

Stk. 5.
Medlemmer, der er valgt til Hovedbestyrelsen af storkredsforsamlingerne, er ikke valgbare ved landsmødets valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6.
Folketingsmedlemmer, Europa-parlamentsmedlemmer eller radikale ministre, som i kraft af nyvalg eller regeringsomdannelse mister deres mandat, er berettigede til uden stemmeret at møde i den radikale Hovedbestyrelse indtil førstkommende ordinære landsmøde.

Stk. 7.
Melder et medlem af Hovedbestyrelsen forfald, indkaldes stedfortræderen.

§ 10
HOVEDBESTYRELSENS ARBEJDE

Stk. 1.
Hovedbestyrelsen indkaldes til sit første møde senest 1 måned efter det ordinære landsmøde og indkaldes derudover til møde mindst 3 gange om året. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med mindst 14 dages varsel undtagen i ekstraordinære tilfælde.

Stk. 2.
På det første hovedbestyrelsesmøde efter landsmødet vælges hvert år:

 • 6 medlemmer til Forretningsudvalget
 • Formand for Voldgiftsnævnet
 • 2 foreningspolitiske revisorer

Stk. 3.
1/5 af Hovedbestyrelsens medlemmer kan begære denne indkaldt til møde ved skriftlig begæring herom til landsformanden med angivelse af dagsorden. Mødet skal da afholdes senest 3 uger efter begæringen.

Stk. 4.
Der skal indkaldes til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde forud for evt. beslutning om radikal deltagelse i regeringsdannelse.

Stk. 5.
Sekretariatschefen er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Hovedbestyrelsen.

Stk. 6.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der bl.a. skal omfatte regler for nedsættelse af udvalg, for behandling af forslag samt for afstemninger og forretningsordenen for møder i den udvidede Hovedbestyrelse. Herudover vedtager Hovedbestyrelsen regelsæt inden for rammerne af landsforbundets vedtægter, jf. herunder § 16, stk. 1, for de lokale organisationer.

Stk. 7.
Mellem hovedbestyrelsesmøderne er Forretningsudvalget ansvarligt for Landsforbundets ledelse.

Stk. 8.
Hovedbestyrelsen kan vedtage politiske udtalelser og programmer. Hovedbestyrelsen kan beslutte at henlægge vedtagelsen af et politisk program til landsmødet og skal gøre det, såfremt mindst 1/3 af Hovedbestyrelsens medlemmer eller 3 storkredsorganisationer kræver det.

Stk. 9.
Hovedbestyrelsen vedtager retningslinjer vedrørende medlemsadministration og partiets økonomi, herunder regulering af pengestrømme mellem organisationsled, valg af revisionsselskab og fastlæggelse af de foreningspolitiske revisorers arbejdsområde.

§ 11
UDVIDET HOVEDBESTYRELSESMØDE

Stk. 1.
I tilknytning til folketingsvalg indkalder Forretningsudvalget til udvidet hovedbestyrelsesmøde.

Stk. 2.
Til et udvidet hovedbestyrelsesmøde indkaldes den ordinære Hovedbestyrelse, alle folketingskandidater samt alle kommuneforenings- og opstillingskredsformænd.

§ 12
FORRETNINGSUDVALGET

Stk. 1.
Forretningsudvalget består af:
1. Landsformanden
2. Næstformanden
3. 6 medlemmer valgt af og blandt Hovedbestyrelsens medlemmer
4. 2 medlemmer valgt af og blandt den radikale folketingsgruppe og evt. ministre
5. En fast repræsentant for hvert af de i § 13, stk. 2 nævnte netværk/udvalg: Internationalt udvalg, Kommunal- og regionspolitisk netværk, Folketingskandidatnetværket og Organisationsnetværket.

Stk. 2.
1 repræsentant valgt af Radikal Ungdom tiltræder Forretningsudvalget uden stemmeret.

Stk. 3.
Forretningsudvalget er over for Landsforbundet ansvarligt for dettes økonomiske anliggender.

Stk. 4.
Forretningsudvalget er ansvarligt for, at Hovedbestyrelsens beslutninger gennemføres.

Stk. 5.
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.
Inden udgangen af januar fastsættes adgangsgebyr samt tid og sted for næste ordinære landsmøde.

Stk. 7.
Sekretariatschefen er over for Forretningsudvalget ansvarlig for, at Landsforbundets løbende opgaver udføres.

Stk. 8.
Sekretariatschefen er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Forretningsudvalget.

Stk. 9.
4 medlemmer af Forretningsudvalget kan begære dette indkaldt til møde ved skriftlig begæring til landsformanden med angivelse af dagsorden. Mødet skal afholdes senest 14 dage efter begæringen.

Stk. 10.
Forretningsudvalget ansætter en sekretariatschef, der ansætter øvrigt personale.

Stk. 11.
Forretningsudvalget nedsætter på det konstituerende møde et valgudvalg med landsformanden som født formand. Forretningsudvalget og folketingsgruppen udpeger hver to medlemmer. Radikal Ungdoms repræsentant i Forretningsudvalget tiltræder udvalget uden stemmeret. Sekretariatschefen er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af valgudvalget. Valgudvalget har med ansvar over for Forretningsudvalget ansvaret for planlægningen og udførelsen af partiets valgkampagne i forbindelse med folketingsvalg, folkeafstemninger og EU- valg.

Stk. 12.
Forretningsudvalget vælger på sit konstituerende møde en udvalgskoordinator, som har til opgave at følge arbejdet i de af Hovedbestyrelsen nedsatte politiske udvalg.

Stk. 13.
Under hel eller delvis nedlukning af samfundslivet kan Forretningsudvalget beslutte at udskyde et landsmøde, der dog skal indkaldes med seks ugers varsel, når nedlukningen er ophævet. Dog skal der afholdes mindst eet landsmøde per kalenderår.

§ 13
UDVALG OG NETVÆRK

Stk. 1.
Hovedbestyrelsen skal sammen med Forretningsudvalget tilsikre, at der foregår et aktivt politikudviklingsarbejde i partiet. I dette arbejde skal det være muligt for ethvert medlem at være aktiv. Til dette formål vedtager Hovedbestyrelsen på baggrund af indstilling fra Forretningsudvalget en struktur for arbejdet omfattende relevante udvalg og netværk.

Stk. 2.
Indbefattet i strukturen skal være de nedenfor nævnte netværk/udvalg, hver med en fast repræsentant i Forretningsudvalget – se § 12, stk. 1:

• et internationalt udvalg, der foruden udenrigspolitisk arbejde varetager partiets internationale kontakter
• et kommunal- og regionspolitisk netværk
• et folketingskandidatnetværk
• et organisationsnetværk, med repræsentanter for samtlige storkredse og regioner

Stk. 3.
Såfremt Hovedbestyrelsen vedtager en model for valg af medlemmer til et udvalg eller netværk, som ikke tilsikrer et medlem fra hver storkreds, skal de storkredse, der ikke er blevet repræsenteret, gives mulighed for at vælge en storkredsrepræsentant.

Stk. 4.
En repræsentant for Radikal Ungdom tiltræder de i stk. 2 og 3 nævnte udvalg og netværk.

Stk. 5.
Hovedbestyrelsen tilsikrer, at der foregår en evaluering af arbejdet i de nedsatte udvalg og netværk.

Stk. 6.
Hovedbestyrelsen kan for udvalgte netværk og udvalg give formanden adgang til at deltage i Hovedbestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 7.
Nedsættelse af et udvalg skal finde sted hvis mindst 25 medlemmer af Hovedbestyrelsen stemmer for det. Hvis 50 medlemmer af partiet eller 5 kommuneforeningsformænd stiller forslag til Hovedbestyrelsen om nedsættelse af et udvalg, da pålægges Hovedbestyrelsen at efterkomme forslaget på sit næstkommende møde uanset Hovedbestyrelsens tilslutning til forslaget.

§ 14
VOLDGIFT

Stk. 1.
Hvis der opstår stridigheder af politisk eller organisatorisk art mellem enkeltmedlemmer og partiet eller organisationsled og netværk inden for partiet, og kan disse ikke løses i mindelighed, overgår sagen til voldgiftsbehandling. I disse tilfælde nedsættes et voldgiftsnævn bestående af 5 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af de involverede parter, og 2 medlemmer af Forretningsudvalget. Er Forretningsudvalget part i sagen, udpeger hver part 2 medlemmer. Det 5. medlem (formanden), der skal være jurist, vælges af Hovedbestyrelsen på det første møde efter landsmødet for 1 år ad gangen.

Stk. 2.
Voldgiftsnævnet fastsætter selv sin forretningsorden og træffer selv beslutning om rækkevidden af de foranstaltninger, der skal gennemføres.

§ 15
REGNSKAB OG KONTINGENT

Stk. 1.
Intet medlem af partiorganisationen, dens ledelse, Hovedbestyrelse eller udvalg m.v. hæfter personligt økonomisk for partiets økonomiske anliggender.

Stk. 2.
I partiets økonomiske anliggender tegnes dette af landsformanden sammen med næstformanden eller sekretariatschefen. Prokura kan meddeles – enkel eller kollektiv.

Stk. 3.
Alle led i Landsforbundet anvender kalenderåret som regnskabsår.

§ 16
AFSTEMNINGER OG VALG

Stk. 1.
Principperne i denne paragraf er bindende for alle led inden for Radikale Venstre, herunder landsmødet. Hovedbestyrelsen udarbejder bindende retningslinjer for valg og afstemninger, og lokale led er forpligtet til at følge disse retningslinjer.

Stk. 2.
Deltagelse i møder, hvor afstemninger og valg finder sted, kan ske fysisk eller digitalt efter nærmere regler fastsat i Hovedbestyrelsens retningslinjer.

Stk. 3.
Beslutninger træffes altid ved almindeligt (simpelt) flertal blandt de stemmeberettigede mødedeltagere, der er til stede på afstemningstidspunktet, jf. dog § 3, stk. 5.

Stk. 4.
Lokale led af Radikale Venstre kan fastsætte bestemmelser om urafstemning. Beslutning om urafstemning skal tages på det ordinære årsmøde eller den ordinære generalforsamling.

Stk. 5.
For partiets programmer gælder reglen i disse vedtægters § 19.

Stk. 6.
Lokale led i landsforbundet kan i deres vedtægter optage bestemmelser om kvalificeret flertal blandt de fremmødte ved forslag om ændring af vedtægterne og nedlæggelse af foreningen.

Stk. 7.
Ved alle møder i kompetente forsamlinger kan der kun træffes beslutning i sager, der er optaget på den forud for mødet udsendte dagsorden. Dog kan der altid vedtages udtalelser om aktuelle politiske emner.

Stk. 8.
Mødelederen træffer beslutninger vedr. det enkelte mødes forløb efter almindelige mødeledelsesregler og er forpligtet til at gennemføre skriftlig afstemning, hvis dette begæres af én stemmeberettiget mødedeltager. På landsmødet dog 25 delegerede.

Stk. 9.
Der kan ikke i noget led af partiet stemmes ved fuldmagt.

Stk. 10.
Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt, hvis blot én mødedeltager begærer dette, jf. dog stk. 7.

Stk. 11.
Når der til en tillidspost kun skal vælges én person, skal vedkommende kandidat have opnået absolut flertal for at være valgt. Opnås dette ikke i første afstemningsrunde, udgår den kandidat, der fik færrest stemmer, hvorefter der foretages ny afstemning blandt de tilbageværende kandidater. Denne procedure gentages, indtil en af kandidaterne har opnået absolut flertal, eller der kun er to kandidater tilbage. Den kandidat, der ved den følgende afstemning opnår flest stemmer, er herefter valgt.

Stk. 12.
Hvor mere end én person skal vælges, skal der, såfremt én stemmeberettiget deltager begærer det, altid stemmes skriftligt efter en point- eller prioriteringsmetode, som beskrives i de af Hovedbestyrelsen udarbejdede bindende retningslinjer, jf. § 4 og § 10, stk. 6, som den enkelte forening skal følge/indarbejde i sine vedtægter.

Stk. 13.
Hvor der skal vælges op til 6 personer, skal der stemmes på det antal kandidater, der skal vælges. Skal der vælges mere end 6, skal der stemmes på 6 plus 1/3 af resten. Der forhøjes til nærmeste hele tal. Opstår der stemmelighed, foretages ny afstemning mellem de personer, der havde lige mange stemmer. Opstår der igen stemmelighed, foretages lodtrækning. Hvor optælling kan foretages efter afslutning af et møde kan stemme- eller pointlighed afgøres ved lodtrækning.

Stk. 14.
Valg af en person kan kun finde sted, når den pågældende mundtligt på mødet eller skriftligt og dokumenteret over for dirigenten har erklæret sig villig til at modtage valg til den specifikke tillidspost.

Stk. 15.
Bortset fra valg af landsformand, næstformand, de 15 hovedbestyrelsesmedlemmer og EP- kandidaterne kan forslag til nye kandidater stilles indtil afstemningen begynder, idet lokale led i tilknytning til opstilling af en radikal liste til offentlige valg og folketingskandidat(er) kan have bestemmelser, hvorefter kandidater skal anmeldes inden opstillingsmødet begynder.

Stk. 16.
Valg af kandidater til Europa-Parlamentsvalget følger reglerne i § 17 og stk. 12 i denne paragraf.

Stk. 17.
Kommuneforeningerne vælger delegerede til Landsmødet og til storkredsforsamlingerne. Der vælges en delegeret pr. påbegyndt 15 medlemmer i kommunen. Antallet af delegerede fastsættes hvert år på grundlag af landsforbundets opgørelse af det antal medlemmer, som har betalt kontingent 15. marts.

§ 17
OPSTILLING TIL EUROPA-PARLAMENTSVALG

Stk. 1.
En storkredsforsamling eller mindst 25 medlemmer af Radikale Venstre kan senest 2 måneder før det landsmøde, hvor opstilling til Europaparlamentsvalget skal foretages, stille forslag om kandidater til optagelse på den radikale liste.

Stk. 2.
Hver storkreds kan indstille op til 2 kandidater til den radikale kandidatliste. Ved det sidste møde i Hovedbestyrelsen inden det landsmøde, hvor valget af spidskandidater skal finde sted, indstiller Hovedbestyrelsen blandt de foreslåede mindst 10 og højst 20 kandidater til prioritering på landsmødet. Det skal i den forbindelse sikres, at der blandt de storkredsnominerede kandidater er minimum én kandidat fra hver storkreds på den liste, Hovedbestyrelsen indstiller. Der kan ikke ved landsmødet opstilles nye kandidater til den radikale liste. Hovedbestyrelsen vedtager senest 14 måneder før Europa-parlamentsvalget bindende vilkår for samarbejdet mellem kandidaterne i valgkampen på oplæg fra forretningsudvalget.

Stk. 3a.
Landsmødet vælger en spidskandidat blandt de af Hovedbestyrelsen indstillede kandidater. Valget skal ske med absolut flertal.

Stk. 3b.
Landsmødet vælger derefter 2 kandidater til at besætte pladserne 2–3 på listen.

Stk. 4.
Hovedbestyrelsen træffer senest 3 måneder efter landsmødet beslutning om rækkefølgen af listens øvrige pladser.

Stk. 5.
Hvis en kandidat udtræder af listen inden valget kan Hovedbestyrelsen vælge at supplere listen med en ny kandidat. I tilfælde af forfald for en storkredsindstillet kandidat indtræder storkredsens eventuelle suppleant. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om indplacering i kandidatrækkefølge.

Stk. 6.
Hovedbestyrelsen har ansvaret for vedtagelse af et radikalt EU-valgprogram, som kan vedtages på et landsmøde, i Hovedbestyrelsen eller efter reglerne om vedtagelse af valgudtalelser.

Stk. 7.
Forretningsudvalget fører forhandlingerne og træffer beslutning om indgåelse af valgforbund.

Stk. 8.
Fra opstillingen af den radikale liste og til EU-parlamentsvalgets afholdelse tiltræder spidskandidaten Forretningsudvalget uden stemmeret.

Stk. 9.
Forretningsudvalget fastsætter minimumsbestemmelser for indholdet af forretningsorden for radikale medlemmer af Europa-Parlamentet.

§ 18
FOLKEAFSTEMNINGER OG VALG

Stk. 1.
I tilknytning til folketingsvalg og folkeafstemninger påhviler det folketingsgruppen at udarbejde valgoplæg, der oversendes til behandling i den udvidede Hovedbestyrelse.

Stk. 2.
Umiddelbart efter at et folketingsvalg, en folkeafstemning eller valg til Europa-Parlamentet er udskrevet, er Forretningsudvalget ansvarligt for partiets valgkamp, idet valgudvalget står for den daglige udførelse af opgaverne.

§ 19
PRINCIPPROGRAM

Stk. 1.
Forslag til ændringer i Radikale Venstres principprogram skal for at kunne vedtages have været behandlet på 2 efter hinanden følgende landsmøder. Imellem disse landsmøder skal der hengå mindst 3 måneder, og der skal i denne periode gives samtlige kommuneforeninger lejlighed til at behandle forslaget, før der foretages valg af delegerede til det andet af de pågældende landsmøder.

Stk. 2. Alle forslag og ændringsforslag, der har været behandlet ved det første landsmøde, kan på ny behandles ved det andet landsmøde, hvis forslagene genfremsættes af en forening senest 6 uger efter det første landsmødes afholdelse. Derimod kan der ikke stilles nye forslag.

Stk. 3.
Ved det andet landsmøde kan vedtagelser fra det første landsmøde forkastes, hvis forslag herom er stillet som angivet i stk. 2.

Stk. 4.
Afstemninger om det samlede principprogram skal ved såvel det første som det andet landsmøde foregå skriftligt.

Stk. 5.
Hovedbestyrelsen fastlægger under hensyn til § 1, stk. 2 retningslinjer for vedtagelse og ændring af andre politiske programmer end principprogrammet.

§ 20
ÆNDRINGER I VEDTÆGTERNE

Stk. 1.
Forslag til ændringer i Landsforbundets vedtægter kan fremsættes af kommuneforeninger, Hovedbestyrelsen eller 25 medlemmer af Radikale Venstre. Forslag til ændringer skal være Forretningsudvalget i hænde senest 1. april og udsendes til behandling i kommuneforeningerne senest den 1. maj.

Stk. 2.
Kommuneforeningerne har mulighed for at fremsætte ændringsforslag til alle rettidigt indkomne forslag indtil to måneder før landsmødets afholdelse.

Stk. 3.
Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at foretage konsekvensændringer i vedtægterne med øjeblikkelig virkning foranlediget af eventuelle ændringer i valgloven eller den øvrige lovgivning. Disse skal i så fald forelægges landsmødet til endelig godkendelse på det førstkommende landsmøde efter ændringernes gennemførelse alternativt følge proceduren ifølge § 20, stk. 2 efter Hovedbestyrelsens bestemmelse.

§ 21
VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN

Disse vedtægter træder i kraft fra og med afslutningen af Landsmødet 2010. Hovedbestyrelsen træffer selv afgørelse om tidspunktet for implementering, hvad angår de områder, hvor den har fået tillagt beslutningskompetence. Nuværende regler gælder, indtil Hovedbestyrelsen har fået fastsat nye bestemmelser med betydning for lokale foreningsled. Hovedbestyrelsens udarbejdelse af retningslinjer for storkredsenes valg af model for opstilling af folketingskandidater skal sikre, at storkredsene kan træffe afgørelsen ved de ordinære årsmøder i 2012, således at ordningen kan være fuldt fungerende efter generalforsamlingerne i 2013.


Seneste ændringer foretaget på landsmødet 17.-18. september 2022

Radikale Venstres vedtægter