Et barns hånd tager fat om en ældre persons finger

Socialpolitik

Radikale Venstre kæmper for et samfund, der hænger sammen. Hvor der tages hånd om socialt udsatte, børn og nedslidte, og hvor arbejdsløse bliver vist en vej ind i fællesskabet.

Hvordan skaber vi bedst et samfund, hvor børns baggrund ikke afgør deres fremtid, og hvor alle, der kan bidrage, får en plads på arbejdsmarkedet? Ved overlagt at sende børn i fattigdom og tvinge folk i arbejde ved at give dem fattigdomsydelser? Eller ved at give alle børn en god start på livet og hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet med en fast, men hjælpende hånd?

Radikale Venstre kæmper for et samfund, der hænger sammen. Hvor der tages hånd om socialt udsatte, børn og nedslidte, og hvor arbejdsløse bliver vist en vej ind i fællesskabet.

Udfordringen er

 • Zoneforbuddet og tiggerloven kriminaliserer og vanskeliggør tilværelsen for hjemløse. Et flertal i folketinget har besluttet, at hjemløse kan straffes med bøde og bortvises fra en kommune, hvis de sover sammen, og at de kan sendes 14 dage i fængsel, hvis de tigger. Det er den helt forkerte vej at gå.
 • Der har aldrig været så mange fattige børn i Danmark som nu. Efter blot ét år med kontanthjælpsloftet er der kommet 12.000 flere fattige børn i Danmark, selvom vi ved, at fattigdom i barndommen sætter spor langt ind i voksenlivet. Og vi tillader, at børn bor på Udrejsecenter Sjælsmark under kummerlige forhold og uden fremtidsudsigter. Vi skal lade børn være børn.
 • Borgernes retssikkerhed på social- og handicapområdet kan blive langt bedre. For desværre oplever alt for mange borgere, at den sagsbehandling, de har fået i deres kommune, omgøres af Ankestyrelsen.

Mere mangfoldighed, mindre ulighed

 • Vi mener, at det skal koste i kommunekassen, hvis borgere med handicap igen og igen får Ankestyrelsens ord for, at kommunens afgørelser i sager om støtte til handicappede er forkert.
 • Vi støtter op om forslaget om at flytte handicapområdet fra kommuner til regioner eller stat.
 • Vi vil skabe bedre vilkår for hjemløse ved at oprette private og almene ungdomsboliger med en husleje på højest 3.200 kr. hvor udsatte unge kan leve i fællesskab med ressourcestærke unge.
 • Vi vil gennemføre et treårigt forsøg med statskontrolleret hashsalg, hvor det skal være lovligt at ryge, købe og opbevare cannabis til eget forbrug. Statens indtjening skal gå direkte til forebyggelse og behandling af misbrug. På den måde kan vi bedre hjælpe misbrugere og samtidig bekæmpe den kriminalitet, som hashsalget skaber i dag.
 • Vi vil blande vores daginstitutioner, folkeskoler og ungdomsuddannelser, så elevsammensætningen afspejler samfundet, og vores børn og unge mødes på tværs af sociale og etniske skel.
 • Vi vil afskaffe fattigdomsydelserne og have børnene ud af Sjælsmark.
 • Vi vil styrke politiets forebyggende arbejde og støtte indsatser, der bekæmper social kontrol.
 • Vi vil sikre, at alle kontanthjælpsmodtagere skal have genbehandlet deres sag efter tre år, og vi vil sikre, at nedslidte borgere får mulighed for at gå tidligere på pension med en seniorpension.