Nyhed

Radikale Venstre fremlægger resultater af undersøgelse om omfang og karakter af sexisme i partiet

I efteråret 2020 bad Radikale Venstres landsforbund KVINFO foretage en undersøgelse af omfang og karakter af sexisme i Radikale Venstre. Nu ligger resultaterne klar.

KVINFO har i undersøgelsen haft frie hænder til at tale med nuværende og tidligere medlemmer, folkevalgte, ansatte og praktikanter. Undersøgelsen bygger på kvalitative interviews med i alt 40 personer og en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen er endvidere tidsubegrænset. Spørgeskemaet er udsendt til 699 personer: ansatte og praktikanter, tidligere ansatte og praktikanter, folkevalgte og aktive medlemmer af partiet, for eksempel medlemmer af hovedbestyrelse, forretningsudvalg og formænd for lokalforeninger. 413 personer har besvaret spørgeskemaet.

Samlet set svarer lidt over en tredjedel af alle, der har besvaret spørgeskemaet, at de har oplevet mindst én af de konkrete hændelser, der spørges til. Det spænder fra oplevelser af, at der er forskellige forventninger til henholdsvis mænd og kvinder i partiet over nedladende vittigheder til uønskede, fysiske berøringer og seksuel tvang. Undersøgelsen viser også, at 29 procent af dem, der har anmeldt deres sag, ikke er tilfredse med måden, den er blevet håndteret på.

På baggrund af analysen giver KVINFO en række anbefalinger til, hvordan Radikale Venstre kan skabe den nødvendige kulturforandring. De går bl.a. på en større opmærksomhed på partiets fest- og alkoholkultur, større opmærksomhed på betydningen af magtpositioner, og at der skabes tydelighed om og tillid til partiets håndtering af krænkende adfærd.

Radikale Venstre: Vi skal turde tale om problemerne

Landsformand Svend Thorhauge, der som medlem af Radikale Venstres forretningsudvalg var med til at bestille undersøgelsen, siger:

- Det er læsning, der gør ondt. Men vi skal turde tale om problemerne med sexisme. Også når det svært. Og også når det handler om os selv. Det er den eneste måde at gøre noget ved problemerne på. Derfor lægger vi resultater og anbefalinger frem. Undersøgelsen dokumenterer sort på hvidt, at sexismen findes hos os på alle niveauer i organisationen. Den dokumenterer også, at vi langt fra har været gode nok til hverken at forebygge den krænkende adfærd eller til at tage os af de mennesker, det er gået udover.

Han fortsætter:

- Én sag er én sag for mange – og jeg vil på egne og Radikale Venstres vegne gerne sige undskyld til alle jer, som har måttet bære konsekvenserne. Vi kan ikke gøre det skete om, og vi kan ikke garantere mod enkeltepisoder fremover, men vi kan tage fat på kulturen. Vi har været i gang et stykke tid, og det arbejde fortsætter, og vi vil tage KVINFOs anbefalinger med os i det arbejde.

Behandlingen af specifikke sager håndteres af uafhængig kontaktinstans
Undersøgelsen er anonym. Det er den på KVINFOs anbefaling for at kunne tegne et reelt billede af omfang og karakter af problemet og kulturen i Radikale Venstre. Som det fremgår af undersøgelsens forord er den derfor heller ikke en undersøgelse af specifikke sager, og formålet har ikke været at udpege enkeltpersoner, der har udsat andre for seksuel chikane.

Arbejdet med at håndtere konkrete sager foregår i et andet regi. Parallelt med undersøgelsen etablerede Radikale Venstre i november 2020 en uafhængig kontaktinstans, der tager imod henvendelser og klager og behandler dem. Her sidder fire kvalificerede personer klar til både at sikre en ordentlig behandling af de mennesker, der kommer til dem, og at sagerne får den rigtige konsekvens. Samtidig i vinteren 2020 blev en ny samværspolitik udarbejdet med klare retningslinjer for uacceptabel adfærd og sanktioner ved brud.

Svend Thorhauge siger:

- Vi har med de bedste intentioner haft en åben dør-politik, hvor vi har opfordret enhver, der har oplevet sexistisk adfærd eller krænkelser, til at komme til en leder i organisationen. Sagerne er blevet håndteret individuelt og uden faste retningslinjer. Det har helt åbenlyst ikke fungeret. Det blev vi med al tydelighed opmærksomme på i efteråret, og det bekræfter KVINFO’s undersøgelse også helt utvetydigt. Derfor gik vi allerede sidste år i gang med vores nye setup med en uafhængig kontaktinstans og en ny samværspolitik. Arbejdet med hele tiden at gøre det bedre vil fortsætte.

Alle, der har besvaret undersøgelsen, er blevet opfordret til tage kontakt til den uafhængige kontaktinstans, hvis de har oplevelse, som de ønsker at indrapportere. I det omfang KVINFO har oplevet et mønster vedrørende enkeltpersoner om udøvelse af seksuel chikane, har KVINFO mundtligt videregivet informationerne til kontaktinstansen. Alle der har fortalt om særligt grænseoverskridende oplevelser er blevet tilbudt psykologhjælp.

Læs rapporten:
Omfang og karakter af forskelsbehandling og seksuel chikane i Radikale Venstre [PDF]

Radikale Venstres uafhængige kontaktinstans

For at kunne håndtere sager om seksuel chikane og sexisme så professionelt og neutralt som muligt har Radikale Venstre i november 2020 etableret en uafhængig kontaktinstans. Den uafhængige kontaktinstans består af en psykolog, en socialrådgiver, en mediator og en jurist. To af kontaktinstansens medlemmer er aktive i Radikale Venstre, de to andre er ikke. Kontaktinstansen tager imod dem, som har oplevelser med grænseoverskridende adfærd, og de kan behandle sager med fortrolighed, omhu og med retssikkerhed for øje.

Kontaktinstansen behandler sager ud fra en række faste principper for sagsbehandling. Læs mere om disse principper her.

Hvis kontaktinstansen vurderer, at der skal udøves en konsekvens af en sag har de forskellige muligheder for dette. Den sanktion, der vælges, vil altid afhænge af en konkret vurdering i den pågældende sag. Foruden samtaler med den/de involverede parter, der føres til protokol, kan kontaktinstansen give en påtale. Ved gentagende brud og/eller brud, som har en karakter, der ikke er forenelig med at fortsætte i sin aktuelle position i Radikale Venstre, kan kontaktinstansen vurdere, at den relevante ledelse eller kompetente forsamling skal involveres. Det vil sige, at hvis der eksempelvis er tale om et folketingsmedlem kan kredsformand og/eller folketingsgruppens gruppeledelse kontaktes og de pågældende vil tage stilling til sagen og hvilke konsekvenser, der skal drages. Eksempler på mulige sanktioner kunne i dette tilfælde være fratagelse af ordførerskaber, samtale om den pågældendes opgaver i gruppen mm. I grovere tilfælde kan det eventuelt føre til en anmodning om at træde ud af den radikale gruppe. Læs mere om konsekvenser ved brud på samværspolitikken her.

For at sikre transparens i kontaktinstansens arbejde med at håndhæve samværspolitikken, orienterer kontaktinstansen en gang om året Radikale Venstres forretningsudvalg (FU) og hovedbestyrelse (HB). Hensigten med orienteringen er at give FU og HB indsigt i eventuelle tendenser eller opmærksomhedspunkter baseret på det helt afgørende princip at sikre anonymitet for de involverede. Derfor vil den årlige orientering give FU og HB indsigt i eventuelle tendenser eller opmærksomhedspunkter uden, at enkeltpersoner eller enkelthændelser derved kan identificeres.

Den uafhængige kontaktinstans blev etableret ultimo 2020 og vil blive evalueret i første halvår af 2021. Læs mere om kontaktinstansen her.

Radikale Venstres samværspolitik og om konsekvenser ved brud på samværspolitikken

Formålet med Radikale Venstres samværspolitik er helt overordnet at bidrage til et foreningsliv, hvor alle frivillige, folkevalgte og ansatte kan trives og føle sig trygge. Derfor indeholder samværspolitikken bl.a. retningslinjer, der skal modvirke uacceptabel adfærd og sørge for en god omgangstone og foreningskultur. Uacceptabel adfærd er f.eks. mobning, seksuel chikane, sexisme mm. Dette er uddybende defineret i samværspolitikken.

Samværspolitikken opfordrer alle til at reagere overfor uacceptabel adfærd, herunder sexisme og anden adfærd, som ikke er i tråd med samværspolitikken. Hvis man har været udsat for eller er vidne til en hændelse, der bryder med samværspolitikken, bør man tage kontakt til den uafhængige kontaktinstans. De sager, der kommer til den uafhængige kontaktinstans kendskab, vil blive håndteret konkret efter dialog med såvel den person, der har henvendt sig med oplevelser med uacceptabel adfærd, og den/de person(er) der beskrives som udøvende part.

Den generelle linje er, at sager skal søges håndteret konkret og således, at både modtageren og udøveren af den uacceptable adfærd finder, at der er lyttet til deres synspunkter, og at sagen er håndteret tilfredsstillende og fyldestgørende i forhold til grovheden af sagen. Målet er, at begge parter kan komme godt videre med deres respektive liv i Radikale Venstre, idet udøveren forventes at være blevet klogere på og have indrettet sin adfærd efter, hvor grænsen for uacceptabel adfærd går. Denne håndtering foregår hos kontaktinstansen og uden involvering fra fx lokal eller central ledelse.

Ved gentagende adfærd og hændelser, hvor der er behov for at reagere med mere end en alvorlig samtale, kan det blive nødvendigt at reagere med en mere indgribende sanktion. Det kan være fratagelse af ordførerskaber, tjenstlige advarsler eller opfordring om at nedlægge tillidshverv. Denne reaktion vil foregå i samarbejde med den relevante lokale og/eller centrale ledelse eller den kompetente forsamling, som har valgt den pågældende. Læs mere om konsekvenser ved brud her.

Første version af samværspolitikken blev taget i brug ultimo 2020.

Læs samværspolitikken her.