Et barn hopper i en vandpyt i regnvejr
vores

Politik for Energi og miljø
i Furesø

Støj og CO2 skal ned

Det Radikale Venstre ønsker Furesø som foregangskommune, som går forrest i kampen mod klimaændringer. Vi skal turde vise vejen og gå forrest med grønne, bæredygtige og fornuftige løsninger. Det skal være en selvfølge, at kommunens indsatser dokumenteres ved data. Kommunens energi- og vandforbrug skal dokumenteres og der skal holdes øje med forbedringer og måltal. Vi ønsker et Furesø Kommune CO2 neutral i 2030 og vil kunne dokumentere det og følge indsatsen.

Vi vil arbejde for

  • At Furesø som grøn, bæredygtig energikommune – energirenover eksisterende bygninger og skab fyrtårne af de nyopførte kommunale bygninger
  • At Furesø kommunes egne ejendomme sørger for at udnytte regnvandet
  • At Furesø bliver kendt som et sted hvor nye byggerier bygges med moderne regnvandsløsninger og grøn opvarmning
  • At Furesø bruger kommunens indflydelse i de lokale forsyningsselskaber til at tilbyde grønne løsninger
  • At kommunen stiller krav til forsyningsselskaberne om etablering af fjernaflæste data
  • At vi bevarer og udvikler det grønne Furesø
  • At vi bekæmper vedvarende støj og særligt fra motorvejen
  • At vi hele tiden forbedrer muligheden for at tage cyklen – flere supercykelstier – cykelparkering ved skift til offentlig trafik

 

Furesø Kommunes egne bygninger

På kommunens bygninger skal der ofres penge på at energirenovere – helst så de opfylder kravene fra nyeste bygningsreglement. Den bedste måde at reducere CO2 forbruget er ved at bruge mindre energi. Det kan en vellykket energirenovering sørge for. Vigtigt, at huske på bruger og medarbejder trivsel – opgradere eller etablere bedre indeklima. Godt indeklima forøger trivslen.

Sørg for at der ved nybygning eller tagrenovering, at der tænkes solceller ind. Lad kommunen delvist forsyne sig selv med el.

Regnvand og kloakker

Udnyt regnvandet på nye bygninger – sørg for at tænke regnvandet ind som en ressource. Regnvand kan sagtens lagres i tanke og bruges som toiletskyl, vanding eller til at skabe små vandoase områder og bruges aktivt i området. Det vil formindske mængden af spildevand, som skal håndteres af de lokale rensningsanlæg. Tænk de samme tanker ind – når der skal renoveres på eksisterende bygninger.

Giv muligheder/stil krav til nye boligområder: Fx om at tænke regnvandsløsninger ind, så regnvandet ikke kommer til at belaste kloaknettet og at de bør etablere grøn klimavenlig opvarmning – fjernvarme eller varmepumper. Eksisterende boligområder får incitamenter til at lave enten LAR-løsninger (LAR står for Lokal Afledning af Regnvand) eller acceptere en plan for separat kloakering for at håndtere øgede regnmængder i kloaknettet. Der bør laves en kommunal kampagne rettet mod de bygningsejere som endnu ikke er blevet koblet på grøn klimavenlig fjernvarme. For de ejendomme, som ligger for langt fra fjernvarmenettet opfordres til at få skiftet olie eller naturgas ud med varmepumpe.

Udnyttelse af regnvandet vil også gøre det nemmere at sørge for, at kloakvand ikke kommer urenset ud i vores åer og søer. Sikre, at den offentlige del af kloaknettet vedligeholdes og at der planmæssigt sker en renovering af kloaknettet.

Affald

Vi skal gå forrest i genanvendelse af affald. Affaldsløsninger skal være logiske og let forståelige og med til at minimere affaldsmængden og øge genanvendelsen. Vi skal påvirke så ”affald” bliver let for borgerne at genanvende. Vil skal tilsikre, at affaldsløsninger bliver praktiske for både husholdningerne og for affaldsselskaberne at håndtere. Fra Aarhus Kommune kunne vi inspireres af, at der har de affaldsbeholdere med mere end to slags affaldstyper i. Det vil løse et æstetisk og pladsmæssigt problem hos mange boligejere.

Energi- og vandforbrug

Ejer og lejer har hver for sig interesse i, at energimærkningen er så god som muligt. For ejer betyder et bedre energimærke en højere pris. For lejer – eller hvis ejer bebor ejendommen – betyder et bedre energimærke – hvis ejendommen er drevet ordentligt en lavere omkostning til opvarmning.

Den helt store udfordring er, at ikke ret mange ved om det som de forbruger af energi- og vand er godt eller skidt. Derfor er det vigtigt, at vi som kommune begynder at stille krav til vores forsyningsselskaber og får skabt data – så vi alle kan se, hvad kan vi gøre bedre. Det gælder både hvad angår kommunens forbrug og borgernes forbrug. Det er vigtigt, at vi sørger for at både kommunen og borgerne får data, som de kan forholde sig til - bruger de for meget eller er der noget som kan gøres bedre.

Vi skal gøre det lettere at skifte fra olie og gasopvarmning til fjernvarme subsidiært til varmepumpe. Det kræver en plan for, hvornår fjernvarme kan leveres. Hvis fjernvarme ikke kan leveres inden for overskuelig fremtid – udlægges området til individuel varmepumpe. Varmepumper må ikke støje – så naboer eller omgivelser generes af støj fra varmepumper.

Furesøs grønne miljø og natur

Furesø skal bevare og udvikle sin skønne natur. Vores skove, søer og rekreative områder skal bevares og udvikles så flest muligt kan få glæde af det.

Lys- og støjforurening

I Furesø har vi især fra motorvejen mere støj end godt er. Der skal vi have støjen bragt ned. Udsigten til en udvidelse af motorvejen mod Hillerød skal følges op af krav om ekstra støjsikring. Den bedste støjsikring mod motorvejstrafik er mindre kørsel i bil. Derfor er vi tilhængere af mere og bedre offentlig trafik samt udbygning af cyklemuligheder. Derudover vil vi arbejde for at øge mulighederne for at skifte fra bil og cykel til offentlig trafik samt samkørsel. Vi ønsker at gøre det lettere at være el bilist. Der skal være offentligt tilgængelige el ladere på offentlige anlæg. Det skal være et krav ved nybyggeri, at der tænkes el ladestandere ind.

Vi skal værne om vores natur også ved at udnytte lys der, hvor der er brug for det – vi skal forhindre lysforurening ved at lave og udbygge intelligent belysning, som er mere målrettet og kun lyser der og når der er brug for det.

STEM RADIKALT

…for et grønt og nytænkende Furesø – også for at forbedre og bevare Furesø

 

Grøn, fri & stærk!

Print