vores

Social- sundheds- og handicappolitik i Furesø

Glæde og selvbestemmelse

Der skal være et velfærdssamfund, som tager sig af de svageste. Men samfundet skal ikke overtage den enkeltes liv og ansvar. Ved at hjælpe dem som har behov, kan vi hjælpe målrettet og arbejde for, at flere kan få et bedre liv. Vi vil give muligheder, så alle kan bidrage. Vi vil arbejde for at Furesø tilbyder gode rammer og sundhedsfremmende tilbud, der kan understøtte alle borgere i en sund livsstil. Det er herunder vigtigt, at der fastholdes et fokus på sundhedsfremme og forebyggelse for socialt udsatte grupper. Vi vil forsøge at gøre op med alle skal behandles ens og for dermed at kunne hjælpe flere bedre i Furesø. Fri!

 

Vi vil

 • Arbejde for at handicapkompenserende foranstaltninger (hjælpemidler mm) flyttes fra kommune til region og støtter borgerforslag herom
 • Arbejde for større selvbestemmelse og mulighed for individuelle løsninger
 • Have uddannet og dedikeret personale, som arbejder og yder respektfuld og faglig hjælp og pleje
 • Have gode rammevilkår til borgere eller grupper af borgere, der ønsker at opbygge private, åbne netværk (idræt herunder parasport og para-aktiviteter, bofællesskab, klubber)
 • Have tidssvarende hjælpemidler til forebyggelse og afhjælpning af funktionsnedsættelse og -tab
 • Have effektiv og hurtig genoptræning efter sygdom
 • Effektiv støtte til pårørende, der passer i hjemmet, gennem aflastning og praktisk hjælp
 • Have tidssvarende boliger til enlige og samboende borgere med funktionsnedsættelse og -tab, der ikke kan hjælpes tilstrækkeligt i eget hjem
 • have klippekort – så borgere eller pårørende selv kan vælge, hvad de ønsker
 • fremme lighed i sundhed
 • Gøre det sunde valg til det lette valg
 • Grundig og respektfuld sagsbehandling og mulighed for at anke afgørelser i et uafhængigt system

Selvbestemmelse

Alle har ikke samme behov. Ved at lægge flere beslutninger ud lokalt, kan nytten optimeres lokalt med større glæde og selvbestemmelse både blandt personale, beboere og pårørende. Vi skal give frihed og samtidigt sørge for gode rammer.

 

Uddannet personale og dygtig ledelse

Furesø Kommune skal være kendt for gode arbejdspladser for sit gode personale og ledelse. Vi skal have uddannet og dedikeret personale, som hele tiden skal udvikles og understøttes af en ledelse, som understøtter god og respektfuld pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi skal lokke gode medarbejdere med gode jobs, som bliver værdsat og hele tiden uddannelsesmæssigt opdateret.

 

Gode rammevilkår

Furesø skal være et sted, hvor vi støtter op om private initiativer både hvad angår foreningsliv – parasport,

 

Genoptræning og hjælpemidler

Hurtig og grundig genoptræning vil mindske effekterne af uheld og sygdomsforløb. Derfor er gode tilbud til genoptræning væsentlige. Vi tror på værdien af hjælpemidler og forebyggelse så livet kan leves så godt som muligt. Gode teknologiske løsninger vil være til gavn for både for borgeren og personalet.

 

Pårørende

Vi skal fremme tilbud om aflastning og hjælp til pårørende, som passer pårørende i eget hjem. Det skal ikke være en kamp at få hjælp.

 

Boliger

Vi skal til de borgere der ikke kan hjælpes i eget hjem sørge for muligheder i egnede boliger eller bofællesskaber med fokus på at sørge for at beboerne kan ydes den hjælp, som er nødvendig for at skabe et godt boligtilbud.

 

Klippekortsordning

Vi tror, at god pleje og omsorg ikke er den samme for alle. Derfor vil vi give borgerne frihed til at vælge selv udover en grundydelse. Det bliver bedre for borgeren som bliver sat i centrum og det giver større tilfredsstillelse for den som yder.

 

Fremme lighed gennem sundhed

Vi kan ved at sætte ind tidligt gøre noget mod negativ social arv. Det gør vi ved at give og lære vores børn om sund kost i vuggestuer, børnehaver og skoler. Det er vigtigt for de mindste at få en god start med gode fælles madvaner. I skolerne skal madlavning og ernæring være en del af læringen – ligesom samarbejdet med forældre skal have fokus på vigtigheden af en sund skolemad. Fokus på undervisning i ernæring, fysisk aktivitet og praktisk madlavning skal øges. Sunde og friske børn lærer bedre. Vores sundhedspleje skal understøtte og vejlede så vores børn ikke falder igennem.

Vi skal forebygge rygestart og brug af stoffer, samt udskyde alkoholdebut hos unge ved forebyggende indsats i folkeskolen gennem undervisningsforløb, sundhedstjeneste, tandpleje, SSP og fritidsklubber, samt inddragelse og oplysning af forældre.

Der skal være plads til særlig hjælp når der er behov. Fripas til deltagelse i sportsforeninger for børn af socialt udsatte.

 

Gøre det sunde valg til det lette valg

Let adgang til sunde valg kan opnås ved at etablere sundhedsfremmende tilbud i lokalområdet, som appellerer til det bredest mulige udsnit af befolkningen. Gør det let at gå og cykle sikkert i skole, til institutionen, til at handle og komme videre med offentlig transport. Opret aktivitetstilbud i nærmiljøet, som er økonomisk attraktive for særligt unge og ældre. Anvend økologiske råvarer i kommunens institutioner, skoler og personalekantiner. Sørg for adgang til drikkevand på skoler og i idrætshaller og idrætsanlæg – lav vandposter så vand bliver nemt tilgængeligt. Sunde madtilbud i kantiner, idrætshaller, pensionisthuse og klubber, der også har fokus på kødfrie alternativer.

 

Mulighed for anke

Behandling af borgere skal være i øjenhøjde og der skal være mulighed for at anke til uafhængig instans.

    

Tænk nyt, tænk fri - stem radikalt

Print